۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگو سازی شلوار زنانه به روش مولر

برای رسم الگو شلوار زنانه به روش مولر به این اندازه ها احتیاج داریم، دور کمر، دور باسن، بلندی فاق، قد شلوار، قد کمر تا زانو، دور زانو، دور دمپا.

رسم الگوی جلوی شلوار زنانه به روش مولر

برای اندازی گیری بلندی فاق شما هم از اندازه گیری می تونید استفاده کنید هم می تونید با این فرمول یک چهارم دور باسن فاق های نرمال اگر میخواید که فاقتون یک مقدار بلندتر هم باشه + یک الی دو سانتی متر می کنید.

برای رسم الگوی شلوار زنانه به روش مولر شما از سمت چپ شروع می کنید از بالای کاغذ الگوتون حداقل 6 الی 7 سانتی متر فاصله داشته باشید به سمت  پایین، از سمت پهلو هم حدود 5 الی 6 سانتی متر فاصله داشته باشید.

یک نقطه در نظر می گیریم به اندازه بلندی فاقتون به سمت پایین علامت می زنیم، نقطه ی دو به دست میاد.

در مرحله ی بعد قد شلوارتون رو میاید پایین، نقطه ی سه بدست میاد.

از نقطه ی یک قد کمر تا زانو رو به سمت پایین رو این خط علامت می زنیم و نقطه ی چهار بدست میاد.

از نقطه ی دو به اندازه ی بلندی خط باسن یعنی با فرمول یک بیستم دور باسن + 3 سانتی متر به سمت بالا علامت می زنیم نقطه پنج بدست میاد.

از نقطه هایی که بدست آوردیم خط افقی به سمت راست گونیا می کنیم.

اولین خطتون خط کمر هست، دومین خطتون خط باسن هست، سومین خطتون خط فاق هست، خط چهارم خط زانو هست و خط آخر دمپای شلوار می باشد.

روی خط باسن به اندازه یک چهارم دور باسن منهای نیم به سمت راست میایم.

در حالت نرمال شخص اگر نه خیلی لاغر باشد و نه خیلی پر شما لازم نیست دیگه منها کنید، همون یک چهارم دور باسن رو در نظر بگیرید کافیه ولی کسایی که ران های لاغرتری دارند عدد یک چهارم دور باسن رو منها نیم به سمت راست علامت می زنیم.

نقطه ی شش بدست میاد، از نقطه ی شش به اندازه ی یک بیستم دور باسن + یک سانت به سمت راست علامت می زنیم، نقطه ی هفت بدست میاد.

فاصله ی نقطه ی پنج تا هفت رو نصف می کنیم و نقطه ی هشت بدست میاد.

از نقطه ی هشت یک خط عمود می کنیم به سمت پایین و بالا، این خط، خط اتوی شلوار هست که خیلی هم مهم هست.

نقطه ی 9،10،11 و 12 رو بر روی دمپا علامت می زنیم.

حالا نقطه ی 6 رو هم تا خط کمر رسم می کنیم نقطه 13 بدست میاد.

از این سمت هم تا سمت فاق به سمت پایین میاریم و نقطه ی 14 بدست میاد.

برای رسم الگوی شلوار زنانه به روش مولر روی خط زانو و دمپا از نقطه ی 11 و 12 به هر طرف روی نقطه 11 یک چهارم دور زانو منهای یک به سمت چپ علامت می زنیم، این فاصله رو از نقطه ی 11 به سمت راست هم علامت می زنیم که میشه نقطه ی 15 و 16.

اگر شلوار شما یک شلوار راسته بود می تونید همین اندازه ها رو هم برای دمپا هم در نظر می گیریم، ولی اگر دور دمپاتون رو اندازه گرفتید و اندازش رو دارید می تونید از نقطه 12 به اندازه یک چهارم دور دمپا منهای یک به سمت چپ برید و این اندازه رو از نقطه 12 به سمت راست علامت بزنید، نقطه 17 و 18 بدست میاد و این نقاط رو بهم دیگر وصل می کنیم.

نقطه ی 15 رو به نقطه ی 5 وصل می کنیم و نقطه ی 16 رو به نقطه ی 7.

روبروی نقطه ی 14 روی خط فاق رو نقطه ی 19 در نظر بگیرید و بین این دو نقطه رو اندازه بگیرید یک دوم این فاصله رو از نقطه ی 14 به بالا علامت می زنیم و نقطه ی 20 بدست میاد، نقطه ی 19 و 20 رو بهم وصل می کنیم.

فرم فاق شلوار رو بر روی این خطی که بدست آوردیم به نقطه ی 6 به صورت منحنی وصل می کنیم.

از نقطه ی 13 یک سانتی متر به سمت پایین میایم میشه نقطه ی 21، از نقطه ی 21 یک سانت به سمت چپ میریم نقطه ی 22 بدست میاد، نقطه ی 22 رو به نقطه ی 6 وصل می کنیم.

از نقطه ی 1 یک سانت به سمت بالا علامت بزنید و یک خط موازی با خط کمر می کشیم.

از نقطه ی 22 به اندازه یک چهارم دور کمرتون، اگر قرار هست که جلوی کمر شما ساسون بخورد + دو الی سه سانت که مقدار ساسون هست می کنیم، ولی اگر دوست نداشتید که ساسون بدید می تونید عدد دو الی سه سانت رو حذف کنید.

طوری علامت می زنیم که از نقطه ی 22 هر جا بر روی این خط یک سانتی که بالای خط کمر علامت زده بودیم قرار بگیرد، نقطه ی 23 بدست میاد.

نقطه ی 23 رو به نقطه 5 وصل می کنیم، یک مقدار تیزی گوشه پهلو رو به کمک دست بگیرید و انحنا بدید به آن.

قسمت جلوی شلوار به این صورت بدست آمد.

شلوار زنانه

الگوی پشت شلوار زنانه

برای رسم الگوی شلوار زنانه به روش مولر رد قسمت پشت با یک رنگ دیگه می تونید که علامت بزنید.

من الان با رنگ آبی می کشم که مشخص بشه پشت شلوار کجاست، قبل از اینکه پشت شلوار رو بکشم مقدار ساسون رو از نقطه 9 که من اینجا سه سانت در نظر گرفته بودم بر روی خط کمر نصف آن رو یعنی یک و نیم سانت سمت راست و یک و نیم سانت سمت چپ روی همین خط اتو به اندازه ی 8 الی 10 سانتی متر به سمت پایین میام و علامت می زنم، ساسون جلو به این صورت می کشیم.

برای قسمت پشت شلوار از نقطه ی 8 یک و نیم سانتی متر روی خط باسن به سمت راست میایم و نقطه ی 24 بدست میاد.

از نقطه ی 24 به اندازه یک شانزدهم دور باسن + نیم سانتی متر به سمت راست حرکت می کنم و نقطه ی 25 بدست میاد.

از نقطه 2 تا 5 رو این خط پهلوی جلو رو فاصله رو نصف می کنم و نقطه ی 26 بدست میاد.

نقطه ی 26 رو به نقطه ی 25 وصل می کنم، گونیا رو بر روی این خط اریب قرار میدم و این خط رو گونیا می کنم به سمت بالا.

در مرحله ی بعد فاصله نقطه 25 و این خطی که روی خط کمر جلو قرار گرفته رو تقسیم بر 4 می کنم و یک چهارم این فاصله رو از نقطه 25 به سمت بالا میام.

خط باسن پشت رو یک مقدار امتداد میدم و فاصله ای که از نقطه ی 25 به سمت بالا علامت زده بودم نقطه ی 27 بدست میاد از نقطه ی 27 به اندازه یک چهارم دور باسن + یک طوری که این عدد روی خط باسن که امتداد داده بودم قرار بگیرد و نقطه ی 28 بدست میاد.

حالا فاصله ی 28 تا 24 رو اندازه می گیریم، این فاصله رو از 24 به سمت راست حرکت می کنیم و نقطه ی 29 بدست میاد.

رو خط زانو و دمپا از هر طرف 1 الی 2 سانتی متر به سمت بیرون حرکت می کنیم برای شلوار جذب.

ولی اگر بخوایم یک سانت شلوار شما آزادتر باشه 1 الی 2 سانت هم می تونید بیرون برید و نقطه 30 و 31 بدست میاد، این فاصله رو بر روی خط دمپا هم علامت می زنیم نقطه 32 و 33 بدست میاد.

نقطه ی 32 و 33 رو به همدیگر وصل می کنیم.

نقطه ی 31 رو به نقطه ی 28 وصل می کنیم و نقطه ی 30 رو به 29 وصل می کنیم.

حالا فاصله خط زانوی جلو نقطه 16 تا 19 رو اندازه بگیرید این فاصله هر اندازه ای بود از نقطه ی 30 روی این خط فاق پشت بالا برید و علامت بزنید نقطه ی 34 بدست میاد.

نقطه ی 24 رو به صورت منحنی به نقطه ی 25 وصل می کنیم و به این صورت فاق پشت شما هم بدست میاد.

در مرحله ی بعد شما میاید با متر فاصله 23 تا 5 یعنی خط پهلوی جلو رو اندازه می گیرید هر اندازه ای بود از نقطه ی 28 پهلوی پشت رو امتداد میدیم بالا و اندازه اش رو علامت می زنیم و نقطه ی A بدست میاد.

حالا مترتون رو بر روی نقطه 11 قرار میدید تا نقطه ی A این اندازه رو اندازه می گیرید، اینجا برای من 41 سانت هست.

این فاصله رو نگه میدارم و متر رو دوباره میگذارم رو نقطه 11 و این 41 سانت هرجا رو خط گونیا شده ای که این قسمت داشتم افتاد علامت میزنم.

برای اندام های نرمال فاصله همین اندازه است، ولی کسایی که باسن برجسته تری دارند برای اینکه پشت فاق شلوارشون بیرون نیوفته می تونیم این فاصله رو 2 تا 3 سانتی متر بهش اضافه کنیم به سمت بالا بریم و بعد علامت بزنیم.

شلوار زنانه

نقطه ی 35 ما بدست میاد.

از نقطه ی 35 یک خط مستقیم تا خط کمر علامت میزنم یعنی اون خط یک سانتی که از خط کمر بالا رفته بودم.

دوباره از نقطه 35 به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ برای اینکه گودی کمر گرفته بشه علامت میزنم و بعد به نقطه 27 وصل می کنم یعنی این قسمت جزو الگو به حساب نمیاد و دور ریز ما به حساب میاد.

اینجا میشه نقطه ی 36، از نقطه ی 36 به اندازه یک چهارم دور کمر + سه سانتی متر مقدار ساسون هرجا که روی خط یک سانت موازی با خط کمر افتاد علامت بزنید.

نقطه ی 37 بدست میاد، نقطه ی 37 رو به نقطه ی 28 وصل می کنیم، تیزی شلوار رو در این قسمت بگیرید.

برای ساسون پشت 36 و 37 رو نصف می کنیم به صورت گونیا 12 الی 14 سانت میایم پایین، مقدار ساسون ما 3 سانت بود 5/1 سمت راست و 5/1 هم سمت چپ به مرکز ساسون وصل می کنیم و می کشیم.

الگوی پشت شلوارمون هم کامل شد، برای قسمت جلوی شلوار برای نقاب آن شما از روی نقطه 13(نقاب سرخود دارم وصل می کنم) به اندازه 6 الی 8 سانتی متر به سمت راست میایم و تو خط باسن هم همین عدد رو میایم و یک خط صاف می کشیم.

حالا این نقطه رو به نقطه 22 وصل می کنیم.

در مرحله آخر در آموزش خیاطی تخصصی، رسم الگوی شلوار زنانه به روش مولر شما کاغذ پوستی برمی دارید قسمت های پشت الگو رو جدا می کنید.(پشت الگو این نقطه هایی هست که علامت گذاری کردم)

خط اتو و خط زانو هم حتما برای کپی در نظر بگیرید که باید باشه.

نکته ی آخر در مورد رسم الگوی شلوار زنانه به روش مولر هم کسایی که میخوان فاق شلوارشون فاق کوتاه تری باشه شما می تونید از خط کمر به اندازه 3 الی 4 سانتی متر مقدار کمری رو کم کنید چه از قسمت جلو و چه از قسمت پشت و این مقدار رو به وسیله کمری که وصل میشه برمی گردونیم سرجای خودش ولی اگر بخواید که فاقتون بلندتر باشه دیگه لازم نیست از مقدار کمر کم کنید یک کمری جدا هم بهش وصل میشه به اندازه 3 الی 4 سانتی متر به سمت بالا میریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس