امور مالی

جناب آقای محمد مهدی پدرام

مدیریت آکادمی هنر پارس

سرکار خانم عاطفه داوریان

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم غزل لفیف

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم سیده الهام رضابیگی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم زهره صالحیان

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

جناب آقای مازیار ملکی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

جناب آقای مهندس حسین ارکان زاده

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم نیلوفر حیدری

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم الهام بودش

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم کرد بچه

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم محدثه کمالی دهقان

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

جناب آقای مهدی طالشخانلی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم سمیه عبداله پور

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

جناب آقای محمدرضا قهرمانی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم ملیحه برمر

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم سهیلا قریبی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم مرضیه برخورداری

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم مریم عینی راد

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم آسیه نوایی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم پانته آ پیرهادی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم ریحانه محمدی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم سمیه گوهری حیدرپور

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم شراره عرب امانی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم شمیم عرب امانی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم نیلوفر انجم روز

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم نیلوفر صفری انبوهی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم الهام نورائی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم فائزه مرادی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم شقایق خدارحمی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید

سرکار خانم زینب کاویانی

عضو هیئت علمی آکادمی هنر پارس

بیشتر بدانید