۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگو پیراهن مردانه اندامی

رسم الگو پیراهن مردانه اندامی

با آموزش رسم الگو پیراهن مردانه توسط سرکارخانم سپه وند در خدمتتون هستیم. مرحله ی اول (پشت) : در مرحله ی اول رسم الگوی بالاتنه مردانه ابتدا مستطیلی با طول قد بالا تنه و با عرض یک چهارم دور سینه منهای 3 سانتی متر رسم کرده و نقطه ی بالای سمت راست این مستطیل را نقطه ی شماره یک می نامیم. توجه داشته باشید که 3 سانتی متری که از اینجا بیان می شود میزان آزادی لباس است.
الگو پیراهن مردانه یقه دیپلمات
اگر می خواهید لباس اندامی تر باشد می توانید میزان آزادی لباس را کمتر در نظر بگیرید سپس از نقطه 1 به اندازه2 سانتی متر پایین می آییم تا به نقطه 2 برسیم، از نقطه 2 خط موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم.

در گام بعدی از نقطه 2 به اندازه ی 2 سانتی متر پایین آمده تا به نقطه 3 برسیم، از نقطه 3 نیز خطی موازی با عرض الگو رسم می کنیم، سپس از نقطه ی 3 به اندازه نصف کارور پشت پایین آمده تا به نقطه 4 برسیم.

الگو پیراهن مردانه اندامی

رسم الگوی پیراهن مردانه: از نقطه 4 نیز خطی موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم. این خط همان خط کف حلقه آستین خواهد بود. از نقطه ی 3 به اندازه نصف فاصله نقاط 3 تا 4 پایین آمده تا به نقطه 5 برسیم. مانند نقاط قبلی از این نقطه نیز خطی موازی با عرض مستطیل رسم میکنیم، این خط همان خط کارور خواهد بود.

به اندازه نصف کارور پشت از نقطه ی 3 به سمت داخل می رویم تا به نقطه 6 برسیم. از نقاط 5 و 6 نیز به همین اندازه به سمت داخل می رویم تا به نقطه 7 و 8 برسیم. حال این نقاط را با خط به یکدیگر وصل می کنیم. سپس به اندازه یک پنجم دور گردن از نقطه ی 1 به سمت داخل می رویم تا به نقطه 9 برسیم.

مرحله ی دوم (پشت 2 ) : در این مرحله اندازه ی یک پنجم دور گردن را به دست آورده حاصل به دست آمده را بر 2 تقسیم می کنیم و عدد به دست آمده را منهای 5/. سانتی متر کرده، سپس به اندازه عدد به دست آمده از نقطه ی 2 به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی 10 برسیم. حال نقاط 9 و 10 را با استفاده از پیستوله به هم وصل می کنیم تا هلال پشت گردن به دست آید. سپس نوبت به سرشانه می رسد، برای رسم سرشانه به اندازه 5/. سانتی متر از نقطه ی 6 به سمت بیرون می رویم تا به نقطه ی 11 برسیم.

الگو پیراهن مردانه اندامی

    نقاط 9 و 11 را با خط کش به هم وصل می کنیم توجه داشته باشید که در لباس های مردانه باید طول سرشانه پشت و جلو با هم برابر باشد. حال انتهای خط کف حلقه آستین را با استفاده از پیستوله به نقطه ی 7 وصل می کنیم.

برای شکل گیری حلقه آستین نیاز است که نقاط 7 و 11 را به هم متصل کنیم. در نهایت برای تکمیل الگو پشت پیراهن باید خط سرشانه پشت و هلال گردن را 1 سانتی متر از بالا بزرگ تر کنیم. این کار به این دلیل انجام می شود که در پشت لباس حالت کشیدگی ایجاد نشود.

مرحله ی سوم (جلو) : پس از رسم الگوی پشت نوبت به رسم الگوی جلو می رسد، به دلیل این که الگوی جلو و پشت شباهت زیادی به یکدیگر دارند، برای رسم الگوی جلو تنها نیاز است که یک کپی از الگو پشت تهیه کنید. توجه داشته باشید که نیازی نیست یک سانتی متری که در نهایت به هلال گردن و خط سرشانه اضافه کردید را در این الگو رسم کنید.

آموزش الگو و دوخت

رسم الگوی پیراهن مردانه: حال تغییراتی که در ادامه بیان می شود را روی الگوی جلو رسم می کنیم وبه دلیل اینکه گودی حلقه ی جلو از حلقه پشت باز تر است پس باید تغییراتی روی الگوی گودی حلقه جلو ایجاد شود. برای این کار به اندازه یک پنجم دور گردن از نقطه 1 پایین آمده و سپس این نقطه را با استفاده از پیستوله به نقطه ی 9 وصل می کنیم، با این کار هلال گردن جلو به دست می آید. به دلیل اینکه عرض کادر الگوی جلو 1 سانتی متر بیشتر از عرض کادر الگوی پشت است، نیاز است عرض مستطیل کادر الگو را 1 سانتی متر اضافه کنیم.

   کارور جلو نیز 1.5 سانتی متر از کارور پشت کوچک تر است. پس از نقطه ی 7 روی خط کارور به اندازه ی 1.5 سانتی متر به سمت چپ می رویم تا هلال حلقه آستین رسم شود. به دلیل شباهتی که الگوی پشت و جلو دارند، بقیه ی مراحل مشابه الگوی پشت خواهد بود و همچنین به دلیل اینکه این الگو تا خط کمر است در انتها می توانید قد لباس را به هر اندازه ای که بخواهید بلند کنید اما به این نکته توجه داشته باشید قد لباس مردانه 75 تا 85 سانتی متر است.

   مرحله ی چهارم الگو پیراهن مردانه (الگوی آستین) : برای رسم الگو آستین مستطیلی به طول قد آستین منهای 5 سانتی متر و با عرض کادر آستین رسم می کنیم که نقطه ی بالای سمت راست را نقطه ی 1 و نقطه ی بالای سمت چپ را نقطه 2 می نامیم. توجه داشته باشید که اندازه ی کادر آستین به سایز فرد بستگی دارد. قبل از اینکه به سراغ ادامه ی رسم آستین برویم باید نکته ای یادآوری شود که برای سایز های 36 و 46 کادر آستین 38 است، برای سایز های 38 و 48 اندازه ی این کادر 40 سانتی متر است و برای سایز های 40 و 50 اندازه ی کادر 42 سانتی متر است و برای سایزهای 42 و 52 اندازه ی این کادر 44 سانتی متر است.الگو پیراهن مردانه اندامی

حال به سراغ ادامه ی رسم الگوی آستین می رویم، خط 1 تا 2 را به 4 قسمت تقسیم میکنیم، سپس از نقطه ی 1 به اندازه ی یک شانزدهم کادر آستین پایین می آییم تا به نقطه ی 3 برسیم. از این نقطه خطی موازی با خط 1 تا 2 رسم می کنیم. از نقطه ی 3 به اندازه ی یک شانزدهم کادر آستین پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی 4 می نامیم.

از این نقطه خطی موازی خط 1 تا 2 با خطی موازی عرض کادر رسم می کنیم. در گام بعدی به اندازه ی یک سوم کادر آستین به علاوه ی یک شانزدهم کادر آستین از نقطه ی 1 پایین می آییم تا به نقطه ی 5 برسیم. همانند نقاط قبلی از این نقطه خطی موازی خط 1 تا 2 رسم می کنیم.

این خط همان خط کف حلقه آسیتن خواهد بود.در محل تقاطع خط 4 با خط عمودی اول و سوم نقاطی را مشخص می کنیم و از این نقاط به اندازه ی یک شانزدهم اندازه ی کادر آستین به سمت چپ می رویم که ما این نقاط را در الگو مشخص کردیم. اکنون نوبت به رسم حلقه آستین می رسد.برای رسم حلقه آستین از انتهای خط کف حلقه به نقطه ی آبی بالای آن و سپس به خط وسط آستین متصل می کنیم. در گام بعدی از این خط به نقطه ی آبی بعدی و بعد با انحنای کپی به نقطه ی 5 متصل می کنیم.(الگو ایتالیایی)

مرحله ی پنجم (الگوی آستین2) : در این مرحله از خط وسط آستین در لبه ی پایین آستین به اندازه ی نصف دور مچ به علاوه ی 3 سانتی متر به سمت راست می رویم و علامت می زنیم که این قسمت را با خط آبی در الگو مشخص کرده ایم. مجددا به همین اندازه از خط وسط به سمت چپ می رویم و علامت می زنیم.

توجه داشته باشید این 6 سانتی متر که در این جا بیان کردیم به 3 پیلی 2 سانتی متری تبدیل می شود و سپس مچ آستین دوخته می شود. علامت هایی که قبلا مشخص کرده ایم را به ابتدا و انتهای خط کف حلقه آستین متصل می کنیم.حال نوبت به کنترل حلقه آستین می رسد. برای این کار ابتدا اندازه ی حلقه آستین الگوی جلو لباس را اندازه گیری می کنیم.(پیراهن مردانه اسپرت)

اندازه ی حلقه ی جلو آستین باید از حلقه ی آستین جلوی بالا تنه بزرگ تر باشد این بزرگی می تواند 1 سانتی متر یا کمتر از 1 سانتی متر باشد. اندازه ی حلقه ی پشت آستین نیز باید از حلقه ی آستین پشت بالا تنه بزرگ تر باشد، که این بزرگی نیز می تواند 1 سانتی متر یا کمتر از 1 سانتی متر باشد، این 1 سانتی متر باعث خوش فرم شدن کاپ آستین می شود که در حین دوخت خرد می خورد.

اما اگر میزان خرد شدن در حین دوخت بیشتر از یک سانتی متر بود برای این کار این مقدار را کم می کنیم. می توانید خط کف حلقه آستین را کمی بالاتر بکشید این کار باعث می شود حلقه آستین کوچک تر شود و مقدار خرد شدن آستین کم تر شود.

مرحله ی ششم الگو پیراهن مردانه (الگوی آستین3) : در این مرحله نوبت به طرح جیب روی الگوی لباس مردانه می رسد، برای رسم طرح جیب به اندازه ی4 سانتی متر از خط کف حلقه بالا می رویم و خطی موازی خط کف حلقه رسم می کنیم که ما این خط را در الگو با خط آبی نشان داده ایم، خط صورتی که رسم کرده ایم خط بالای جیب است توجه داشته باشید که طول و عرض جیب و مدل آن سلیقه ای است.

لازم به ذکر است که خط طرف چپ جیب حد اقل 3 سانتی متر با هلال حلقه آستین فاصله داشته باشد. در نهایت برای اینکه جای جیب به خوبی تشخیص داده شود و جیب روی لباس کج دوخته نشود باید پس از برش پارچه با استفاده از کاربن رولت پشت پارچه علامت گذاری شود.

در نهایت نوبت به رسم طرح بالای شانه ی پیراهن مردانه می رسد، برای رسم طرح بالای شانه ی پیراهن مردانه از خط سرشانه به اندازه ی 4 سانتی متر پایین می آییم و سپس خطی موازی با خط سرشانه که می تواند صاف یا کمی هلالی شکل باشد رسم می کنیم که در این الگو با خط صورتی مشخص شده است.

به اندازه ی 10 تا 12 سانتی متر از هلال گردن در الگوی پشت در خط وسط پشت پایین می آییم و قسمت بالای پیراهن را با خطی صاف و یا هلالی شکل که در الگو با خطوط زرد رنگ نشان داده ایم رسم می کنیم.

خطوط طرح روی الگوی پشت و جلو قیچی می شود.

اندازه های مورد نیاز: دور مچ، قد آستین، کادر آستین، قد پیراهن، دور گردن، نصف دور سینه، نصف دور پشت، نصف کارور پشت و قد بالا تنه

*نکته : سایز بندی پیراهن مردانه از دور گردن شخص به دست می آید.الگو پیراهن مردانه اندامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس