۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی پیراهن کلوش

الگوی پیراهن کلوش زنانه

با آموزش الگوی پیراهن کلوش زنانه توسط سرکار خانم انجم روز در خدمتتون هستیم. ابتدا الگوی اساس بالاتنه را با توجه به اندازه های زیر می کشیم و سپس مراحل بعد الگو را به ترتیب مراحل توضیح داده شده در ادامه توضیحات اجرا می کنیم. اندازه های لازم شامل دور سینه، دور کمر ، دور باسن و تمام قد می باشد.(الگوی دامن کم کلوش)

الگوی پیراهن کلوش
در سمت راست راست خطی گونیا شده رسم کرده و نقطه 1 می نامیم.

(2-1)=ارتفاع کف حلقه

(3-1)=قد بالا تنه پشت

(4-3)=بلندی باسن

(5-1)=قد لباس

الگوی پیراهن کلوش

الگوی پیراهن کلوش زنانه: خطوط بدست آمده به سمت چپ گونیا می شود. از نقطه 3 تا 6 به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ رفته به پایین گونیا شده و به نقطه 1 وصل می کنیم. تقاطع خط 6 روی خط 4 نقطه 7 و روی خط 5 نقطه 8 بدست می آید و روی خط 2 نقطه 9 بدست می آید. از نقطه 9 تا 10 به اندازه کارور پشت علامت زده و از نقطه 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 11 تا 11a به اندازه 10 سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم.

(11a-12)=3/1 گشادی کف حلقه

(13-12)=کارور جلو

(14-13)=10/1 دور سینه + 1 تا 1.5 سانتی متر

(15-1)=پشت یقه + 0.5 سانتی متر

(16-15)=2سانتی متر

نقطه 10 را به سمت بالا امتداد داده و نقطه 17 بدست می آید. از نقطه 17 تا 18 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین آمده و به نقطه 16 وصل می کنیم. از نقطه 16 تا 19 به اندازه سرشانه +1 س علامت می زنیم.

خط 18 تا 10 را تقسیم بر 2 می کنیم و یک ساسون 1.5 سانتی متر به طول 10 تا 12 سانتی متر رسم می کنیم.

(10-20)=2/1 فاصله نقطه 10 تا مرکز ساسون

(21-20)=3/1 میلی متر

نقطه 19 را به 21 و 21 را 11 وصل می کنیم. نقطه 11 و 11a را به سمت پایین گونیا می کنیم.

(12-22)=اندازه فاصله نقاط 10 تا 20

(23-12)=برابر است با اندازه خط 10 تا 18 منهای 2 سانتی متر

نقطه 14 را به لبه لباس گونیا می کنیم. تقاطع آن را با خط کمر نقطه 24 می نامیم.

(25-24)=قد بالا تنه جلو

(26-25)=بلندی سینه

(27-23)=2/1 دور سینه + 2 سانتی متر

نقطه 27 باید بصورت پرگاری باشد. نقطه 25 را هم بصورت پرگاری به سمت راست می کشیم.

(27-28)=به اندازه سرشانه پشت روی خط هلالی 25 علامت می زنیم.

نقطه 25 را به سمت چپ امتداد می دهیم و تقاطع آن با خط 13 که به سمت بالا گونیا شده نقطه 29 بدست می آید.

(30-29)=پشت یقه +0.5 سانتی متر

(31-29)=پشت یقه +1 سانتی متر

الگوی پیراهن کلوش

الگوی لباس دامن کلوش

فاصله نقطه 30 تا 25 را اندازه زده هر اندازه که بود از نقطه 28 که بصورت اریب به نقطه 27 وصل شده علامت می زنیم. نقطه 32 بدست می آید .نقطه 32 را به نقطه 26 وصل می کنیم. هر اندازه که نقطه 26 تا 32 بود روی خط 26 تا 25 علامت زده نقطه 33 بدست می آید.

نقطه 30 را به 33 وصل می کنیم، نقطه 27 تا 22 و 22 تا 11a را هلالی بهم وصل می کنیم.

نقطه 12 را به پایین گونیا کرده و تقاطع آن با خط کمر نقطه 34 بدست می اید.

نقطه 34 تا 35 برابر است با 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر.

(35-36)=2/1 دور کمر + آزادی

فاصله نقاط 6 تا 36 و 35 تا خط مرکزی جلو مقدار پهنای ساسون و درز پهلو ها است.

1.5 سانتی متر به پهلو ها می دهیم و بقیه را در ساسون پشت و جلو علامت می زنیم. مکان پنس جلو از طرفین نقطه 24 علامت می زنیم.

و مکان پنس پشت 3/2 نقطه 9 تا 10 است که نقطه 37 بدست می آید و به طرفین نقطه 37 علامت می زنیم.

نقطه(38-39)= برابر است با نقطه 34 تا 35 +2 سانتی متر علامت می زنیم.

(40-39)=2/1 دور باسن + آزادی

فاصله نقطه 7 تا 40 پهنای پنس باسن می باشد.

در قسمت سرشانه از نقطه 16 تا 19، 1 سانتی متر بالا رفته

و در قسمت سرشانه جلو از نقاط 27،32،25،30 هرکدام 1 سانتی متر پایین آمده و مجدد خط سرشانه را رسم می کنیم.

الگوی پیراهن کلوش

پیراهن نیم کلوش

اساس آستین مولر: اندازه های مورد نیاز :به قد آستین، دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 5/1 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم.

ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است. خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم. اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم. نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.

الگوی پیراهن کلوش زنانه: فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.) از نقطه Ae خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید.

از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم. از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم. وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل میکنیم.

از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم. در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11aصاف اندازه زده هر اندازه ای که بود ازAe روی آن نیم سانت علامت می زنیم. حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه S طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

الگوی پیراهن کلوش زنانه
در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″ می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می زنیم.از نقطه s تا نقطه 14 و s تا 9″ را به سمت راست کپی می کنیم.

نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید.

کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود.

تغییرات جلو : پنس سرشانه را بسته و به پهلو منتقل می کنیم. دکمه خور را روی خط مرکزی جلو تا 8 سانتی متر اضافه می کنیم. خط سرشانه را 2.5 سانتی متر به طرف چپ امتداد می دهیم. روی خط مرکزی جلو بازی یقه را مشخص کرده و به هم وصل می کنیم و به سمت دکمه خور امتداد می دهیم، اکنون 3 پنس 5/0 سانتی متر برای لقی یقه روی خط شکست وصل کرده و می بندیم.

خط شکست را به اندازه پهنای یقه پشت منهای نیم سانتی متر به طرف بالا علامت زده و از این علامت کمانی در راستای خط سرشانه وصل می کنیم روی این کمان پایه یقه (3 سانتی متر) وبرگشت یقه (7 سانتی متر) را علامت می زنیم. از حلقه گردن اولیه 4 سانتی متر پایین آمده و نقطه Z بدست می آید و نقطه Z را به برگشت یقه وصل می کنیم، خطی گونیا شده با این خط به طرف بالا و سمت چپ رسم کرده و مجدد پایه یقه و برگشت را روی آن مشخص کرده و هلالی به سمت دکمه خور وصل می کنیم.

سجاف : برای سجاف از قسمت پایین لباس و سرشانه هرکدام 6 سانتی متر علامت زده و به هم وصل می کنیم. قسمت پشت نیازی به سجاف ندارد.

تغییرات پشت : پنس کوچک حلقه آستین را از سرشانه رد کرده و پنس کمر هم سر جای خود دوخته می شود، حلقه یقه را از سرشانه و خط مرکزی پشت هر کدام نیم سانتی متر گشاد کرده و هلال یقه را مجدد طراحی می کنیم.

تغییرات آستین : قد آستین را تا آرنج می گیریم 10 سانتی متر از خط وسط آستین (راستا) به پهنای 5 سانتی متر رسم کرده کپی می شود و جدا روی آستین دوخته می شود.

دامن : اساس دامن نیم کلوش را در قد دلخواه رسم می کنیم. از گوشه اریب دولای پارچه 3/1 دور کمر منهای 2 سانتی متر پایین آمده و هلال کمر را رسم می کنیم. بعد از هلال کمر قد دامن را علامت زده و هلال رسم می کنیم و روی اریب پارچه برش می زنیم.

الگوی پیراهن کلوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس