۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

پیراهن برش دار

آموزش پیراهن برشدار

با آموزش الگوی پیراهن برشدار در خدمتتون هستیم. این آموزش به متد مولر و توسط سرکار خانم نیلوفر انجم روز تهیه و تدوین شده است. ابتدا الگوی اساس بالا تنه را در قد دلخواه رسم می کنیم.

الگوی اساس بالاتنه (الگوی پیراهن برشدار)

اندازه های لازم : دور سینه –دور کمر – دور باسن – تمام قد.

در سمت راست راست خطی گونیا شده رسم کرده و نقطه 1 می نامیم.

(2-1)=ارتفاع کف حلقه

(3-1)=قد بالا تنه پشت

(4-3)=بلندی باسن

(5-1)=قد لباس

پیراهن برش دار
آموزش پیراهن برشدار

خطوط بدست آمده به سمت چپ گونیا می شود. از نقطه 3 تا 6 به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ رفته به پایین گونیا شده و به نقطه 1 وصل می کنیم. تقاطع خط 6 روی خط 4 نقطه 7 و روی خط 5 نقطه 8 بدست می آید. و روی خط 2 نقطه 9 بدست می آید. از نقطه 9 تا 10 به اندازه کارور پشت علامت زده و از نقطه 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 11 تا 11a به اندازه 10 سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم.

(11a-12)=3/1 گشادی کف حلقه

(13-12)=کارور جلو

(14-13)=10/1 دور سینه + 1 تا 1.5 سانتی متر

(15-1)=پشت یقه + 0.5 سانتی متر

(16-15)=2سانتی متر

پیراهن برش دار
نقطه 10 را به سمت بالا امتداد داده و نقطه 17 بدست می آید. از نقطه 17 تا 18 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین آمده و به نقطه 16 وصل می کنیم. از نقطه 16 تا 19 به اندازه سرشانه +1 س علامت می زنیم. خط 18 تا 10 را تقسیم بر 2 می کنیم و یک ساسون 1.5 سانتی متر به طول 10 تا 12 سانتی متر رسم می کنیم.

(10-20)=2/1 فاصله نقطه 10 تا مرکز ساسون

(21-20)=3/1 میلی متر

نقطه 19 را به 21 و 21 را 11 وصل می کنیم. نقطه 11 و 11a را به سمت پایین گونیا می کنیم.

(12-22)=اندازه فاصله نقاط 10 تا 20

(23-12)=برابر است با اندازه خط 10 تا 18 منهای 2 سانتی متر

نقطه 14 را به لبه لباس گونیا می کنیم. تقاطع آن را با خط کمر نقطه 24 می نامیم.

(25-24)=قد بالا تنه جلو

(26-25)=بلندی سینه

(27-23)=2/1 دور سینه + 2 سانتی متر

نقطه 27 باید بصورت پرگاری باشد. نقطه 25 را هم بصورت پرگاری به سمت راست می کشیم.

(27-28)=به اندازه سرشانه پشت روی خط هلالی 25 علامت می زنیم.

نقطه 25 را به سمت چپ امتداد می دهیم و تقاطع آن با خط 13 که به سمت بالا گونیا شده نقطه 29 بدست می آید.

(30-29)=پشت یقه +0.5 سانتی متر

(31-29)=پشت یقه +1 سانتی متر

پیراهن برش دار

فاصله نقطه 30 تا 25 را اندازه زده هر اندازه که بود از نقطه 28 که بصورت اریب به نقطه 27 وصل شده علامت می زنیم. نقطه 32 بدست می آید .نقطه 32 را به نقطه 26 وصل می کنیم. هر اندازه که نقطه 26 تا 32 بود روی خط 26 تا 25 علامت زده نقطه 33 بدست می آید. نقطه 30 را به 33 وصل می کنیم، نقطه 27 تا 22 و 22 تا 11a را هلالی بهم وصل می کنیم. نقطه 12 را به پایین گونیا کرده و تقاطع آن با خط کمر نقطه 34 بدست می اید. نقطه 34 تا 35 برابر است با 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر.

آموزش الگوی پیراهن برشدار با یقه خطی طرحدار

(35-36)=2/1 دور کمر + آزادی

فاصله نقاط 6 تا 36 و 35 تا خط مرکزی جلو مقدار پهنای ساسون و درز پهلو ها است. 1.5 سانتی متر به پهلو ها می دهیم و بقیه را در ساسون پشت و جلو علامت می زنیم. مکان پنس جلو از طرفین نقطه 24 علامت می زنیم. و مکان پنس پشت 3/2 نقطه 9 تا 10 است که نقطه 37 بدست می آید و به طرفین نقطه 37 علامت می زنیم.

نقطه(38-39)= برابر است با نقطه 34 تا 35 +2 سانتی متر علامت می زنیم.

(40-39)=2/1 دور باسن + آزادی

فاصله نقطه 7 تا 40 پهنای پنس باسن می باشد.

در قسمت سرشانه از نقطه 16 تا 19، 1 سانتی متر بالا رفته

و در قسمت سرشانه جلو از نقاط 27،32،25،30 هرکدام 1 سانتی متر پایین آمده و مجدد خط سرشانه را رسم می کنیم.

پیراهن برش دار

تغییرات جلو : پنس بزرگ سرشانه را بسته و خطی هلالی به حلقه آستین رسم کرده و تبدیل به برش عصایی می کنیم و به لبه لباس خطی عمود رسم می کنیم. برای برش و 2 تکه کردن الگو از خط وسط پنس خط را برش می دهیم و به دلیل آزاد بودن و چین خوردن لباس در هنگام بستن کمربند. برای طراحی یقه از گوشه گردن خطی با هلالی کم در حدود 10 سانتی متر پایین آمده و به اندازه 4 سانتی متر گونیا می کنیم و به خط مرکزی جلو و سپس نیم هلال پایین یقه را به اندازه 5 سانتی متر رسم می کنیم.

تغییرات پشت : ابتدا پنس کوچک حلقه را از قسمت سر شانه رد می کنیم.خطی هلالی از حلقه آستین به نوک پنس کمر رسم کرده و به لبه لباس قائمه می کنیم.و به برش پرنسسی تبدیل می کنیم. در زمان برش و دو تکه کردن الگو از خط وسط پنس قیچی کرده به دلیل آزادی و گشاد بودن لباس.

آستین : اساس آستین مولر رار در قد دلخواه رسم می کنیم.و به صورت ساده دوخته می شود.

اساس آستین مولر

اندازه های مورد نیاز برای الگوی پیراهن برشدار :به قد آستین، دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 5/1 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم.

ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است. خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم. اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم. نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.

فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.) از نقطه Ae خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید.

پیراهن برش دار

از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم. از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم. وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل می کنیم. از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم. در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11a صاف اندازه زده هر اندازه ای که بود از Ae روی آن نیم سانت علامت می زنیم. حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه S طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″ می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می زنیم.از نقطه s تا نقطه 14 و s تا 9″ را به سمت راست کپی می کنیم.

نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید.کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود. با این آموزش الگوی پیراهن برشدار شما میتوانید به راحتی پیراهنی زیبا برای خود و عزیزانتون بدوزید. با سایت آکادمی پارس همراه باشید و از آموزش های رایگان خیاطی و طراحی لباس لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس