طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان

نام کتاب: طراحی لباس کودک برگرفته از نقاشی کودکان| نقاشی، یکی از فعالیت های پیچیدۀ کودکان است که تا اندازه ای نمایانگر ادراکات و احساسات آنها بوده و تصویری است ذهنی که کودك به واسطه آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که هنرنقاشی چیزی جزبیان هیجانات، اندیشه ها و کوشش برای خلق يك تصویر نیست. نقاشی کودکان تنها يك اثر نیست، بلکه ابزاری است که به دلیل عدم ارائه از طریق زبان، برای بزرگسالان و حتی برای دنیا، حامل بیانی ساده و گاه پیچیده است. شاید در برخی از نقاشی های عجیب کودکان دیده باشید که سرآدمی چشم ندارد یا اندام او بدون دست است، خانه ای که سیاه است و مانند آنها. هريك از آنها در دنیای ذهن کودک، نماد وضعیتی خاص است و به عبارتی دیگر، او به طور ناخودآگاه تمام یا قسمتی از محفوظات ذهنی خود را با نقاشی ...

25000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :