سواد بصری در پوشاک

نام کتاب : سواد بصری در پوشاک | خلق یک اثر هنری، نتیجه تفکر و تعقل منطقی و دقیق و با پیروی از اصول و فنون خاصی است. نکات مهم در فهم ساختار بصری هر اثر هنری مانند ترکیب بندی، عناصر اولیه نظیر خط، رنگ، شکل و ... شیوه های رمزگذاری و نوع معنایابی توسط مخاطب و کنتراست ها همگی از اسلوب بصری اند که در ساخت و پرداخت هر اثر مؤثرند. درک مفاهیم و معانی متعدد با شناخت مفاهیم ساده بصری و سپس درک محتوای عناصر بصری امکان پذیر است. مفهوم آفرینی ها بر پایه تفکرات هر قوم و ملت و استفاده از شیوه ی معنا بخشی ...

62000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :