پوشاک در ایران باستان

نام کتاب: پوشاک در ایران باستان | تحلیل پوشاک ایران باستان اغلب ما را به بررسی دقیق اشیای هنری همانند یک سکه، یک حجاری برجسته و غیره تشویق نموده؛ اشیایی که پیشه وران آن زمان روی آن ها تصاویر لباس ها و لوازم فرعی را نقش کرده بودند، به همین دلیل ما آن ها را از مطالعاتمان حذف نکرده ایم. همانند لباس جنگی، لباس مذهبی نیز در مطالعه کلی لباس وارد شده است. فراموش نکنیم که در جامعه ی باستان ایرانی، قدرت متعلق به طبقه اشراف و......

46500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :