آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار نساجی سنتی

نام کتاب: آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار نساجی سنتی| نساجی سنتی فرآورده ای است که با کمک دستگاه های ساده بافندگی مانند دستگاه های دو وردی، چهار وردی و هشت وردی و یا ژاکارد دستی تولید می شود. از جمله خصوصیات این رشته از صنایع دستی این است که اولا همه مراحل سه گانه بافندگی، ایجاد دهنه کار، پودگذاری و دفتین زدن، با حرکات دست و پا انجام می شود. ثانیا امکان استفاده از پودهای رنگی به میزان نامحدود و نیز تنوع طرح بافت با در اختیار داشتن و کنترل حرکات ورد ها میسر......

39500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :