پوشش لباس بر روی اندام

نام کتاب: پوشش لباس بر روی اندام| هر هنرمند برای به تصویر کشیدن پوشش ها، چین ها و پارچه ها، رویکرد خاص خود را دارد. این موضوع بستگی دارد به حساسیت های فرهنگی، باورهای مذهبی و اجتماعی، تفکرات فلسفی و مفاهیم علمی مرتبط با دوره ای که هنرمند در آن زندگی می کند. این بخش ها در کنار هم سبک هنرمند را می سازند. در طراحی اشخاص، منظور از پوشش، هم نشینی پارچه و چین است که لباس شخص را شکل می دهند و طبیعتا متاثر از موقعیت و حرکت بدن است. واژه پوشش و لباس در طراحی......

32000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :