هندسه نقوش

 نام کتاب: هندسه نقوش| از ویژگی های بارز تزئینات هندسی در هنرهای اسلامی این است که سطوح را به طریقی می پوشاند که در هیچ جای آن، تضادی به چشم نمیخورد و در هیچ کجای آن، طرحی به تنهایی نظر بیننده را جلب نمی نماید بلکه به دنبال هم قرار گرفتن و تکرار یک طرح، بدون تاکید بر برتری یک قسمت بخصوص، مورد توجه بوده است و کدام صورت از هنرها و عناصر تزئینی می توانست چنین کمال مطلوبی را شایسته باشد. نقوش هندسی اسلامی، با ویژگی های بصری و معانی نمادین خود، می توانند به عنوان عنصری با بار فرهنگی خاص و دارای هویت دیرینه این سرزمین، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی این مردمان گردند. نقش های هندسی در هنرهای سنتی....

55000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :