طراحی لباس و کلکسیون بندی

طراحی لباس و کلکسیون بندی برای واحد های تولیدی با ارزش ترین سرمایه محسوب می گردد تا بتوانند در عرصه رقابت از بهترین طرح ها رونمایی نمایند، بر این اساس آکادمی بین المللی هنر پارس آمادگی خود را در زمینه طراحی و کلکسیون بندی جهت همکاری به صورت پیمانی یا دائمی با واحد های تولیدی پوشاک اعلام می دارد.
کلکسیون بندی و طراحی لباس با الهام گرفتن از ایده و تجارب واحد های تولیدی صورت می گیرد.
واحد های تولیدی می توانند جهت مشاوره با آکادمی بین المللی پارس در تماس باشند.