۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

پیراهن یقه دلبری مجلسی

پیراهن یقه دلبری مجلسی

با آموزش پیراهن یقه دلبری مجلسی در خدمتتون هستیم. این آموزش به متد مولر و توسط سرکار خانم نیلوفر انجم روز تهیه و تدوین شده است. ابتدا الگوی اساس بالا تنه مولر را در قد کمر رسم می کنیم.(آموزش دوخت یقه دلبری)پیراهن یقه دلبری شیک

الگوی اساس بالاتنه :

اندازه های لازم : دور سینه –دور کمر – دور باسن – تمام قد.

در سمت راست راست خطی گونیا شده رسم کرده و نقطه 1 می نامیم.

(2-1)=ارتفاع کف حلقه

(3-1)=قد بالا تنه پشت

(4-3)=بلندی باسن

(5-1)=قد لباس

پیراهن یقه دلبری مجلسی

خطوط بدست آمده به سمت چپ گونیا می شود. از نقطه 3 تا 6 به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ رفته به پایین گونیا شده و به نقطه 1 وصل می کنیم.تقاطع خط 6 روی خط 4 نقطه 7 و روی خط 5 نقطه 8 بدست می آید.پیراهن یقه دلبری شیک

و روی خط 2 نقطه 9 بدست می آید. از نقطه 9 تا 10 به اندازه کارور پشت علامت زده و از نقطه 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 11 تا 11a به اندازه 10 سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم.

(11a-12)=3/1 گشادی کف حلقه

(13-12)=کارور جلو

(14-13)=10/1 دور سینه + 1 تا 1.5 سانتی متر

(15-1)=پشت یقه + 0.5 سانتی متر

(16-15)=2سانتی متر

   نقطه 10 را به سمت بالا امتداد داده و نقطه 17 بدست می آید. از نقطه 17 تا 18 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین آمده و به نقطه 16 وصل می کنیم. از نقطه 16 تا 19 به اندازه سرشانه +1 س علامت می زنیم.خط 18 تا 10 را تقسیم بر 2 می کنیم و یک ساسون 1.5 سانتی متر به طول 10 تا 12 سانتی متر رسم می کنیم.

(10-20)=2/1 فاصله نقطه 10 تا مرکز ساسون

(21-20)=3/1 میلی متر

نقطه 19 را به 21 و 21 را 11 وصل می کنیم. نقطه 11 و 11a را به سمت پایین گونیا می کنیم.

(12-22)=اندازه فاصله نقاط 10 تا 20

(23-12)=برابر است با اندازه خط 10 تا 18 منهای 2 سانتی متر

نقطه 14 را به لبه لباس گونیا می کنیم. تقاطع آن را با خط کمر نقطه 24 می  نامیم.

(25-24)=قد بالا تنه جلو

(26-25)=بلندی سینه

(27-23)=2/1 دور سینه + 2 سانتی متر

نقطه 27 باید بصورت پرگاری باشد. نقطه 25 را هم بصورت پرگاری به سمت راست می کشیم.

(27-28)=به اندازه سرشانه پشت روی خط هلالی 25 علامت می زنیم.

نقطه 25 را به سمت چپ امتداد می دهیم و تقاطع آن با خط 13 که به سمت بالا گونیا شده نقطه 29 بدست می آید.پیراهن یقه دلبری شیک

پیراهن یقه دلبری مجلسی

(30-29)=پشت یقه +0.5 سانتی متر

(31-29)=پشت یقه +1 سانتی متر

فاصله نقطه 30 تا 25 را اندازه زده هر اندازه که بود از نقطه 28 که بصورت اریب به نقطه 27 وصل شده علامت می زنیم. نقطه 32 بدست می آید .نقطه 32 را به نقطه 26 وصل می کنیم. هر اندازه که نقطه 26 تا 32 بود روی خط 26 تا 25 علامت زده نقطه 33 بدست می آید.نقطه 30 را به 33 وصل می کنیم، نقطه 27 تا 22 و 22 تا 11a را هلالی بهم وصل می کنیم.

نقطه 12 را به پایین گونیا کرده و تقاطع آن با خط کمر نقطه 34 بدست می اید.

نقطه 34 تا 35 برابر است با 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر.

(35-36)=2/1 دور کمر + آزادی

فاصله نقاط 6 تا 36 و 35 تا خط مرکزی جلو مقدار پهنای ساسون و درز پهلو ها است.1.5 سانتی متر به پهلو ها می دهیم و بقیه را در ساسون پشت و جلو علامت می زنیم. مکان پنس جلو از طرفین نقطه 24 علامت می زنیم.و مکان پنس پشت 3/2 نقطه 9 تا 10 است که نقطه 37 بدست می آید و به طرفین نقطه 37 علامت می زنیم.

پیراهن یقه دلبری با آستین چین دار

نقطه(38-39)= برابر است با نقطه 34 تا 35 +2 سانتی متر علامت می زنیم.
(40-39)=2/1 دور باسن + آزادی

فاصله نقطه 7 تا 40 پهنای پنس باسن می باشددر قسمت سرشانه از نقطه 16 تا 19، 1 سانتی متر بالا رفته و در قسمت سرشانه جلو از نقاط 27،32،25،30 هرکدام 1 سانتی متر پایین آمده و مجدد خط سرشانه را رسم می کنیم.

تغییرات جلو : پنس بزرگ سرشانه را بسته و به برش پرنسسی تبدیل می کنیم. از سمت حلقه آستین در قسمت سرشانه 5 سانتی متر علامت زده و یقه دلبری را طراحی می کنیم.3 پنس 75/0 میلی متر روی این یقه گرفته و می بندیم. 1.5 سانتی متر دکمه خور به خط مرکزی جلو اضافه می کنیم.

پیراهن یقه دلبری با آستین چین دار

تغییرات پشت : پنس کوچک حلقه را از قسمت سرشانه رد کرده و برشی پرنسسی رسم می کنیم. از قسمت حلقه آستین در قسمت سر شانه 5 سانتی متر علامت زده و 8 سانتی متر بالاتر از خط سینه هم علامت می زنیم. این دو علامت را با هلال کمی به هم وصل می کنیم و یقه پشت طراحی می شود. 3 عدد پنس 75/. میل روی این یقه گرفته و بسته می شود.

آستین : آستین اساس مولر در قد دلخواه رسم شده و از تاج آستین (کاپ آستین ) از طرفین خط راستا هر کدام 5 سانتی متر علامت زده و به خط بازو وصل می کنیم. خط کاپ و این دو خط دیگر را برش می دهیم و خط بازو را هم قیچی می کنیم و بین هر کدام از این خطوط 2 سانتی متر اوزمان می دهیم. سپس در الگو به هم متصل می کنیم.

دامن : برای دامن کلوش در اریب پارچه یک سوم دور کمر + 3 سانتی متر علامت می زنیم و هلال خط کمر را رسم می کنیم. از این هلال به سمت لبه پارچه قد دامن دلخواه را علامت زده و هلال لبه دامن را هم رسم می کنیم.

پیراهن یقه دلبری با آستین چین دارپیراهن یقه دلبری شیک

اساس آستین مولر

اندازه های مورد نیاز :به قد آستین، دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 5/1 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم.

ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است. خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم. اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم. نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.

فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.) از نقطه Ae خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید.

از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم. از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم. وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل می کنیم. از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم.

در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11a صاف اندازه زده هر اندازه ای که بود از Ae روی آن نیم سانت علامت می زنیم. حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه S طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″ می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می زنیم.از نقطه s تا نقطه 14 و s تا 9″ را به سمت راست کپی می کنیم.

پیراهن یقه دلبری با آستین چین دار

نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید.کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود.شما با این الگو به راحتی می توانید پیراهن یقه دلبری مجلسی را بدوزید.با سایت آکادمی پارس همراه باشید و از آموزش های رایگان خیاطی و طراحی لباس لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس