۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

اندازه گیری شلوار مردانه

اندازه گیری شلوار مردانه

با مقاله ی اندازه گیری شلوار مردانه همراه ما باشید.در ادامه به آموزش رسم الگوی شلوار مردانه می پردازیم.اندازه های این شلوار نصف اندازه اصلی شلوار میباشد برای مثال دور باسن ۹۶ را تقسیم بر ۲کردیم که میشود ۴۸ پس ملاک اندازه ما مشخص گردید  .آموزش الگوی شلوار پسرانه

 

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

      

آموزش اندازه گیری شلوار مردانه

 اندازه هایی که برای شلوار مورد نیاز است باید این اندازه ها دراختیارمان باشد اگر میخواهید به شخص خاصی دوخته شود که از روی تن شخص اندازه گیری شود و اگر تولید میکنید که ازروی جدول سایزبندی کار شود  

قدشلوار=۱۰۰

قدزانو=۵۴

دورکمر=۴۰

دور باسن=۴۸

دورزانو=۲۴

دور دمپا=۲۲

سپس بادردست داشتن این اندازه ها برای سهولت درامر الگو کشی تقسیمات باسن را انجام میدهیم

              (  تقسیمات باسن  )

۱/۲=۲۴

۱/۳=۱۶

۱/۴=۱۲

۱/۱۰=۴/۸

 

معیار اصلی در این اندازه ی دور باسن میباشد همانطورکه در بالا اشاره شد تقسیمات ازروی دورباسن بدست آمده….

طول کادر فاق

۱/۴ دورباسن منهای ۲-۵سانتیمتر ویا بعبارتی۴۸÷۲=۲۴ منهای۳ مساویست با ۲۱

عرض کادر فاق ۱/۴باسن +۰/۵-۱سانتیمتر و به عبارت ساده تر

۴۸÷۲=۲۴+۱=۲۵

پیداکردن خط زانو

قدشلوار ÷۲+۴ بعبارتی

۱۰۰÷۲=۵۰+۴=۵۴

مقدار پارچه مورد نیاز

   مرحله اول   

ابتدا درسمت راست کاغذ الگو یک خط افقی وعمودی بصورت گونیا رسم میکنیم ونقطه ۱مینامیم (الگوی شلوار راحتی مردانه)

نقطه ۱ به ۲ ★★ یا طول فاق

۱/۴باسن منهای ۲-۵٫    ،، دراینجا ۳سانتیمتر منظورگردیده که میشود ۲۱سانت

نقطه ۱به ۳★★قدشلوار

نقطه۱به۴ ★★خط زانو ….که بااستفاده از فرمول زانو بدست آورده شود

نقطه ۲به۵ ★★پیدا کردن خط گودی فاق ۱/۱۰ باسن  مساویست با۴/۸ ..

نقطه ۵به۶★★ ۱/۲باسن+۱=۲۵ سانتیمتر که با استفاده از فرمول عرض فاق بدست می آید. پس از پیدا کردن این نقاط که اسکلت اولیه  بدست آمده خطهای افقیمان را رسم میکنیم  وبعد از رسم خطهای افقی  از نقطه ۶بطرف بالا درخط کمررسم شودکه نقطه ۷ ودرپایین روی خط فاق نقطه۸ بدست میآی همانند شکل درپایین

اندازه گیری شلوار مردانه

مرحله دوم(اندازه گیری شلوار مردانه)

تعیین خط اطوی نقطه ۵به ۹

۱/۳ باسن منهای ۱ = ۱۵سانتی متر

   نقطه ۹ را بطرف بالا در خط کمر که رسمکنیم نقطه شماره ۱۰ ودرپایین به  خط زانو که نقطه ۱۱ وسپس به دمپاوصل میکنیم ونقطه۱۲ را علامتگذاری میکنیم

تعیین اندازه زانو

ازخط وسط زانو بطرفین از نقطه ۱۱تا۱۳ بسمت بغل یا پهلو واز ۱۱تا۱۴بسمت توی پای  هرکدام ۱۲ سانتمتر

  تعیین اندازه دمپا

از خط وسط دمپا یا خط اطوی ازنقطه۱۲بسمت پهلو یعنی نقطه ی شماره ۱۵ وبطرف داخل یا توی پای نقطه۱۶ هرکدام ۱۱سانت

   تعیین جلوی نقاب

《《نقطه ۸الی ۱۷》》

۱/۱۰ باسن را که قبلا در تقسیمات باسن بدست آورده بودیم دراینجاهم از این اندازه بهره گیری میکنیم و به طرف جلوی شلوار بانداره۴/۸دهم سانتیمتر علامتگذاری میکنیم که نقطه ۱۷ هم بدست میآید. نقطه شماره ۱۸ را میتوانید درکنار نقطه ۶ هم علامت گذاری کنید واز نقطه ۱۷به۱۸ یک خط کمکی ونقطه چین رسم نمایید.سپس نقاط ۵الی۱۳و۱۵(بغل شلوار).ونقاط۱۴؛ ۱۶و۱۷را بوسیله خط راست بهمدیگر وصل نمایید

اندازه گیری شلوار مردانه

مرحله سوم

  تعیین اندازه سر پیش

ازنقطه ۷تا۱۹=۱سانتیمتر

نقطه۱۹تا۲۰ (جلورا ۱سانت کوتاه کنید)

            اندازه کمر

۱۹تا۲۱=۱/۲ (یک دوم کمر) +۲سانت=۲۲سانیمتر

۲۱تا۲۲《ازنقطه ۲۱ در پهلوی یک سانتیمتر 》 بالا بروید

وبا خطکش مختصر گرد از نقطه۲۰ به۲۲ را بهم وصل کنید و همچچنین از نقطه ۵ به ۲۲به طرف بالا در خط کمررا نیز با خطکش باسن  بهمدیگر وصل کنید

برای ماهیچه ای کردن پهلوی شلوار و ازب ین بردن زاویه های تیز در خط زانو مابین نقطه ۲به ۱۳ و همچنین در داخل یا توی پای شلوار مابین نقطه ۱۴به۱۷را ۰/۵سانت خالی کنید  

همانطورکه درمرحله ۲ اشاره کردیم  به خط کمکی در نقطه ۱۷به ۱۸

وسط این خط کمکی را پیدا کرده و۱سانتیمتر داخل میشویم وطوری  این دونقطه را برای گودی فاق جلوی  بهمدیگر وصل میکنیمکه از وسط خطکمکی روی ۱سانت عبور کند

از نقطه ۱۸به نقطه ۲۰ را نیز بهمدیگر وصل میکنیم همانند شکل پایین

مرحله۴

    طراحی الگوی پشت شلوا ربعد آماده شدن پیش شلواردوباره درروی پیش شلوار ترسیم میشود. پیش شلوار  را روی کاغذ الگو قرار میدهیم  طوریکه از طرفین شلوار در جلو وپهلو کاغذ الگویمان مشخص باشد (یعنی مقداری اضافه داشته باشد) وبا چسباندن آن در روی کاغذ الگو  خطوط افقی در پیش شلواررا ادامه  میدهیم به شکلی که از طرفین پیش شلوار درپهلو وجلو مقداری عبور کند که بتوانیم طراحی پشت را انجام دهیم       

مرکز عقب باسن

۶ الی  ۲۳ =۱سانتیمتر

اندازه باسن پشت//۲۳الی۲۴=  ۱/۲باسن+۳/۵=۲۷/۵ سانتیمتر

اضافه نمودن بغل پشت

۱۳-۲۵و..۱۵-۲۶  هرکدام برابر با ۱/۵سانتیمتر سپس این نقاطرا باخطکش راست بهمدیگر وصلکنید بطوریکه امتداداین خط در بالا به موازات خط کمر برسد ونقطه۲۷ بدست آید. اضافه نمودن نقاط ۱۶-۲۸و،،،، ۱۴-۲۹ هرکدام بانداره۲/۵سانتیمتر  ودوباره این دونقطه  (۲۸و۲۹)را بهمدیگروصل کنید

اندازه گیری شلوار مردانه

تعیین ران

ازنقطه ۸ ب نقطه ۳۰

یک چهارم باسن منهای ۱سانت=است با۱۱سانتیمتر

 یا بعبارت ساده تر

۴۸÷۴=۱۲منهای۱ سانت =است با۱۱سانتیمتر

مابین نقطه ۲۹و۳۰ ۱/۵سانتیمتر گود نمایید و از نقطه ۳۰٫٫٫٫۱/۵سانتیمتر پایین بیایید

تعیین مرکز پشت

نقطه۲۰تا۳۱ ===است با۲/۵سانتیمتر

۳۱تا۳۲===است با ۴سانتیمتر

بعبارتی شفافتر از نقطه ۲۳ بسمت بالا یعنی نقطه ۳۱در کمر خطی مستقیم کشیده ودرامتدا همین خط دوباره ۴سانت بالاترتانقطه ۳۲ ادامه پیدا کند

تعیین اندازه کمر و ترسیم بالای پشت

۳۲ –۳۳==با….۱/۲کمر+۵سانت که ۲سانت از این مقدار جهت حق دوخت و۳سانت هم برای ساسون در کمر منظور گردیده که بعد از بدست آوردن این اندازه ها ازنقطه۳۲ .خطی مستقیم بطرف پهلو روی نقطه ۳۳ رسم کنید واز ۳۳به ۲۴ باخطکش باسن اتصال دهید.وسط خط ۳۲و۳۳را پیداکنید وساسون پشت را روی آن ترسیمکنید که طول ساسون ۹سانت میباشد  ودرنهایت از نقطه ۳۰ به نقطه ۲۳ ودر اصطلاح گودی فاق پشت را بصورت هلالی بهمدیگر وصل نماییداندازه گیری شلوار مردانه اندازه گیری شلوار مردانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس