۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی کت یقه بلیزر

الگوی کت یقه بلیزر

با آموزش الگوی کت یقه بلیزر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.این آموزش توسط سرکار خانم نیلوفر انجم روز تهیه و تدوین گردیده است.

الگوی کت یقه بلیزر
اساس الگو بالا تنه :

ابتدا دو خط عمود بر هم رسم کرده ابتدای آن را نقطه 1 می نامیم. از نقطه 1 تا 2 به اندازه بلندی حلقه آستین، از نقطه 1 تا 3 به اندازه قد بالا تنه پشت، از نقطه 3 تا 4 به اندازه بلندی باسن و از نقطه 1 تا 5 به اندازه قد لباس علامت می زنیم.

مدل کت یقه بلیزر زنانه

از نقطه 4،3و5 هر کدام 2 سانتی متر به داخل الگو علامت زده نقاط 8،7،6 و 9 به دست می آید. هرکدام را به نقطه 1 وصل می کنیم. از نقطه 9 تا 10 به اندازه تیره پشت، از 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت زده اکنون از نقطه 11 تا a11به اندازه 10 سانتی متر، از نقطه 12 تا a11 به اندازه 3/1 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 12 تا 13 به اندازه تیره پیش به طرف چپ آمده و این علامت را به بالا و پایین گونیا می کنیم. از نقطه 13 تا 14 به اندازه 2/1 فاصیه سینه به طرف راست علامت می زنیم.

مدل کت یقه بلیزر زنانه

به الگوی پشت بر می گردیم، از نقطه 1 تا 15 به اندازه پشت یقه علامت می زنیم.

از نقطه 15 به اندازه 2 سانتی متر به طرف بالا علامت زده و نقطه 16 به دست می آید. از نقطه 17، 1.5 سانتی متر بیرون علامت زده و نقطه 18 به دست می آید و 1.5سانتی متر بیرون رفته و نقطه 19 به دست می آید. از نقطه 10 تا 20 به اندازه 4/1 خط 10 تا 18 علامت می زنیم و از همین نقطه 1.3 میلی متر بیرون رفته و به 11 به صورت هلال رسم می کنیم.

کت یقه بلیزر زنانه

1/2 فاصله خط 10 تا 18 را علامت زده نقطه a به دست می آید. نقطه a را 1 سانتی متر به سمت بیرون می بریم و به خط مرکزی پشت گونیا می کنیم و نقاط 11 و a11 را به سمت پایین گونیا می کنیم. از نقطه 12 تا 22 به اندازه فاصله 10 تا 20 ، از نقطه 12 تا 23 به اندازه خط 10 تا 18 منهای 1 سانتی متر علامت زده و روی نقطه 23 هلالی رسم می کنیم.تقاطع خط 14 با خط کمر نقطه 24 به دست می آید از نقطه 24 تا 25 به اندازه قد بالا تنه جلو روی نقطه 25 هلالی رسم می کنیم.الگوی کت یقه بلیزر

کت شلوار یقه بلیزر

از نقطه 26 تا 25 به اندازه بلندی سینه، از نقطه 23 تا 27 به اندازه 2/1 دور سینه روی هلالی و از نقطه 27 تا 28 به اندازه فاصله 16 تا 19 منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم نقطه 25 را به سمت چپ گونیا کرده و تقاطع آن را با خط 13 نقطه 29 می نامیم. اکنون از نقطه 29 تا 30 به اندازه پشت یقه + 5/0 و از 29 تا 31 به اندازه پشت یقه + 1 سانتی متر، از نقطه 28 تا 32 اندازه خط 25 تا 30و از نقطه 33 تا 26 به اندازه خط 26 تا 32 علامت زده و از نقطه 33 به نقطه 30 وصل می کنیم.

تقاطع خط 12 با خط کمر نقطه 34 به دست می آید، از نقطه 34 تا 35 به اندازه 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم، فاصله 35 تا خط مرکزی جلو پهنای پنس کمر جلو می باشد. ارتفاع پنس ها 15 سانتی متر می باشد. از نقطه 35 تا 36 به اندازه 2/1 دور کمر + 2 الی 3 سانتی متر علامت زده و به فاصله نقطه 6 تا 36 را اندازه زده و پهنای پنس پهلوها و پنس کمر به دست می آید.

مکان پنس پشت : فاصله نقطه 9 تا 10 را تقسیم بر 3 کرده + 2 می کنیم و از نقطه 6 داخل می رویم، ابتدای پنس کمر به دست می آید. پهنای پنس را رسم کرده و وسط آن به دست می آید و به بالا و پایین گونیا می کنیم و به اندازه 3 الی 5 سانتی متر از خط کف حلقه بالاتر علامت می زنیم. تقاطع خط 12 با خط باسن نقطه 37 به دست می آید.

کت شلوار یقه بلیزر

از نقطه 37 تا 38 به اندازه فاصله 34 تا 35 + 2 سانتی متر علامت زده سپس از نقطه 38 به اندازه 2/1 دور باسن + 3 سانتی متر نیز علامت می زنیم. فاصله 7 تا 39 را اندازه زده و 2/1 آن را به پهلو جلو و 2/1 دیگر را به پهلوی پشت می دهیم و در آخر 1 سانتی متر از سر شانه جلو کم کرده و 1 سانتی متر به سرشانه پشت اضافه می کنیم.

تغییرات جلو: پنس سر شانه را بسته و به برش سرشانه تبدیل می کنیم. پهنای پنس جلو را تقسیم بر 2 کرده یک پنس دیگر در امتداد نقطه 12 با قد کوتاه تر رسم می کنیم. از خط کمر به صورت اریب خطی به پهلو رسم کرده و جیب فیلتاب را مشخص کرده و دهانه جیب را طراحی می کنیم. برای طراحی یقه بازی یقه را روی خط CF مشخص می کنیم و خط سرشانه را 2 سانتی متر به سمت بیرون امتداد می دهیم و به هم وصل می کنیم. 3 عدد لقی یقه 75/. میلی متر روی این خط می کشیم و می بندیم. خط شکست را به اندازه یقه پشت منهای 5/. سانتی متر بالا می رویم، و به صورت کمان به سمت راست و در راستای سر شانه خطی می کشیم.

کت یقه بلیزر زنانه

الگوی کت یقه بلیزر: روی این خط پایه یقه (3سانتی متر) و برگشت یقه (7 سانتی متر) را مشخص می کنیم. از حلقه اولیه یقه 4 سانتی متر پایین آمده و با خطی هلال به برگشت یقه وصل می کنیم. اکنون طراحی یقه انگلیسی را انجام داده و به جا دکمه وصل می کنیم. از انتهای جا دکمه خطی هلالی شکل به لبه کت وصل می کنیم. اندازه جا دکمه یا روی همگرد 3 سانتی متر می باشد.

تغییرات پشت : پنس کوچک حلقه را از سرشانه رد کرده و می بندیم.و سط سرشانه را پیدا کرده و به سر پنس وصل کرده و برش می دهیم.

اساس آستین مولر
اندازه های مورد نیاز :به قد آستین، دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 1/5 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم.

ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است. خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم. اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم. نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.

الگوی کت یقه بلیزر

فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.) از نقطه Ae خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید. از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم.

از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم. وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل می کنیم. از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم. در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11a صاف اندازه زده هر اندازه ای که بود از Ae روی آن نیم سانت علامت می زنیم. حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه S طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″ می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می زنیم.از نقطه s تا نقطه 14 و s تا 9″ را به سمت راست کپی می کنیم.

نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید.کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

برای خرید الگوی آماده کت و شلوار یقه بلیزر دو جیب و کت یقه بلیزر مردانه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس