۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

با آموزش الگوی لباس دخترانه (پیراهن بچه) توسط خانم نوایی در خدمتتون هستیم. در ابتدا لازم است روش ترسیم الگو اولیه لباس بچه به روش ساده آموزش داده شود و سپس روش پیاده کردن مدل مد نظر روی الگوی اولیه انجام شود و برای رسم الگو لباس بچه به روش ساده به اندازه های زیر نیاز داریم

الگوی لباس بچه دخترانه

1.دور کمر 2. دور سینه 3. دور باسن 4. دور گردن 5 . قد بالا تنه پشت 6..کارو پشت 7.کارو جلو 8. .قد لباس 9. بلندی باسن 10. سرشانه

برای به دست آوردن این اندازه ها بهتر است از جدول اندازه های استاندارد کودکان در جدول سایزبندی که با توجه به قد کودک تهیه شده استفاده کرد که این جدول در کتاب نازک دوزی کودک و نوجوان مولر و پسران موجود است، که این کتاب قابل تهیه از سایت پارس دوک می باشد.

در اینجا اندازه های دختر بچه 5 ساله مد نظر قرار گرفته شده است.

الگوی لباس دخترانه بچه گانه
الگوی پیراهن دخترانه بچه گانه

مراحل ترسیم الگو :

برای ترسیم الگو مانند الگو بالا تنه مولر از سمت راست کاغذ شروع به رسم می کنیم.

ابتدا حدود 5 سانتی متر از بالای کاغذ پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم.

از نقطه 1 ( خط سرشانه ) مقدار قد بالا تنه پشت را پایین آمده تا نقطه 2 حاصل شود (خط کمر)

فاصله نقطه 1 تا 2 را نصف کرده نقطه 3 را مشخص می کنیم ( خط سینه)

فاصله نقاط 1 به 3 را نصف کرده نقطه 4 را به دست می آوریم ( خط کارو)

نقاط حاصل شده را به سمت مقابل به اندازه یک دوم دور سینه یا دور باسن هر کدام بیشتر بود به اضافه 5 سانتیمتر گونیای می کنیم تا نقاط 5 ، 6 ، 7 ، 8 حاصل شود نقاط حاصل شده را به هم متصل کرده تا کادر الگوی ما مشخص شود. خط عمودی سمت راست خط وسط جلو الگو خط عمودی سمت چپ نیز خط وسط پشت الگو می باشد.

الگو ما نیز مانند الگو مولر بر اساس یک دوم طراحی می شود.

الگوی لباس دخترانه بچه گانه
الگو لباس کودک دخترانه

از نقطه دو مقدار بلندی باسن را پایین آمده و نقطه 9 را به دست می آوریم. سپس برای اندازه زدن قد لباس بهتر است از نقطه 2 یعنی خط کمر قد دامن را اندازه بزنیم تا نقطه 10 حاصل شود.

نقاط 9 و 10 را به سمت خط وسط پشت گونیایی کرده و نقاط 11 و 12 را به دست میآوریم.

از نقطه 1 مقدار یک دهم قد بالا تنه پشت بالا می رویم تا نقطه 13 به دست بیاید نقطه 13 را به خط وسط پشت گونیایی کرده نقطه حاصل شده را 14 می نامیم. خط افقی ایجاد شده را خط گردن نام گذاری می کنیم تا در ترسیم الگو خطوط راحت تر پیدا شوند.

از نقطه 13 مقدار یک ششم دور گردن را به سمت نقطه 14 داخل می شویم نقطه 15 را مشخص می کنیم سپس مقدار یک ششم دور گردن به اضافه 2 سانتی متر به سمت نقطه 1 پایین آمده تا نقطه 16 به دست بیاید. نقاط 15 و 16 را به صورت هلال به یکدیگر متصل کرده هلال یقه جلو را طراحی می کنیم.

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

برای طراحی هلال یقه پشت لباس بچه گانه از نقطه 14 مقدار یک ششم پشت یقه را به سمت نقطه 13 داخل شده تا نقطه 17 حاصل شود. سپس مقدار 2 سانتی متر از نقطه 14 روی خط وسط پشت به صورت عمودی پایین آمده نقطه 18 را به دست می آوریم. با متصل کردن نقاط 17 و 18 هلال یقه پشت را نیز طراحی می کنیم .

برای مشخص کردن شیب سر شانه مقدار سرشانه مد نظر را از نقطه 17 و 15 متر را به حالتی قرار می دهیم که مقدار سرشانه خط سرشانه روی یک نقطه قطع کند تا نقاط 19 و 20 حاصل شود.

از نقطه 4 مقدار یک دوم کارو جلو روی خط کارو داخل می شویم نقطه 21 را به دست می آوریم.

سپس نقطه 21 را به سمت خط سرشانه و خط سینه گونیایی می کنیم تا نقاط 22 و 23 حاصل شود.

در قسمت پشت نیز از نقطه 6 مقدار یک دوم کارو پشت روی خط کارو علامت زده نقطه 24 حاصل شود سپس نقطه 24 را به سمت خط سرشانه و خط سینه گونیایی کرده نقاط 25 و 26 را به دست می آوریم.

الگوی لباس دخترانه بچه گانه
از نقطه 3 از خط وسط جلو و 7 از خط وسط پشت روی خط سینه مقدار یک چهارم دور سینه را داخل شده و علامت می زنیم تا نقاط 27 و 28 حاصل شود. ( نکته اگر کودک تپل بود مقدار یک چهارم دور سینه هم در پشت و هم در جلو به اضافه 1 تا 2 سانتی متر می شود )

فاصله خطوط 25 تا 26 و 23 تا 22 را بر سه تقسیم کرده و مقدار یک سوم آن را از نقاط 23 و 26 بالا می رویم تا نقاط 29 و 30 به دست بیاید.

برای طراحی حلقه آستین در قسمت جلو نقطه 27 به 29 به صورت هلال متصل می شود سپس نقطه 29 را به نقطه 19 با خط کش به صورت صاف وصل می کنیم.

در قسمت پشت نیز برای طراحی حلقه نقطه 20 به 30 به صورت صاف و نقطه 30 به 28 به صورت هلال متصل می شود ( نکته برای طراحی حلقه هلال قسمت جلو گود تر و هلال قسمت پشت گودی کمتری دارد )

روی خط باسن از نقطه 9 و 11 مقدار یک چهارم دور باسن به اضافه آزادی در صورت تمایل جهت جذب نبودن لباس داخل شده نقاط 31 و 32 را به دست می آوریم.

نقاط 31 و 32 را به سمت پایین تا خط قد لباس گونیایی کرده نقاط 33 و 34 را به دست می آوریم. سپس نقاط 31 و 32 را به نقاط 27 و 28 متصل می کنیم تا خط پهلوها به دست بیاید.

نقطه ایجاد شده روی خط کمر را 35 و 36 می نامیم .

در صورت تمایل جهت اندامی کردن لباس در قسمت کمر مقدار 1 تا 1.5 سانتی متر از نقاط 35 و 36 داخل می شویم و نقاط حاصل شده را به نقطه 31 و 27 در قسمت جلو و 28 ، 32 در قسمت پهلو پشت وصل می کنیم . می توان در قسمت جلو و پشت لباس نیز ساسون در نظر گرفت.

الگوی اولیه لباس ما آماده است جهت پیاده کردن مدل.

در این مدل نیاز به آستین نیست در آموزش های بعدی روش ترسیم آستین کودک به صورت ساده آموزش داده می شود.

مدل لباس بچه یقه گرد برش از سینه

ابتدا پس از رسم الگو لباس بچه در قسمت جلو لباس، لباس را از خط سینه برش میزنیم. برای مدل یقه لباس از نقطه 15 مقدار یک سانتی متر یقه را از سمت سرشانه باز میکنیم (نقطه c) از نقطه 16 مقدار 5 تا 7 سانتی متر یقه باز میشود (نقطه e) گردی یقه را طراحی میکنیم .

الگوی لباس دخترانه : در قسمت پشت لباس نیز از نقطه 17 مقدار یک سانتیمتر از سمت سرشانه یقه را آزاد کرده (نقطه d) و فرم یقه را طراحی میکنیم .

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

برای الگوی دامن لباس از خط پهلو به میزان دلخواه دامن را هم در سمت پشت و هم در سمت جلو فون میکنیم .

دامن دارای سه پیلی دوقلو می باشد یک پیلی در خط وسط جلو و دو پیلی در طرفین آن قرار دارد . جهت مشخص کردن مکان قرار گیری پیلی ها مقدار فاصله نقاط 3 تا 27 را به دو قسمت تقسیم کرده تا نقطه a حاصل شود سپس به صورت عمودی نقطه a را تا پایین دامن برش میزنیم .فاصله a تا a1 مقدار پهنای پیلی مد نظر میباشد که معمولا دو برابر فاصله نقطه 3 تا a میباشد . در قسمت جلو چون الگو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد مقدار پهنای پیلی باید نصف مقدار فاصله a تا a1 باشد .

قسمت بالا تنه لباس خط وسط جلو روی دولای بسته قرار میگیرد .برای لباس در قسمت خط وسط پشت زیپ دوخته میشود . برای تمیزی لباس بهتر اس برای یقه و حلقه آستین سجاف بریده شود و به لباس متصل شود . طراحی الگو لباس ما به پایان رسید .

الگوی لباس دخترانه بچه گانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس