۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوسازی و دوخت شلوار زنانه

شلوار زنانه به روش مولر نیاز به اقدامات زیر دارد:

الگوسازی شلوار زنانه

  • دور کمر: برای اندازه گیری دور کمر، متر را در گودی کمر قرار داده و دور کمر کیپ را اندازه می زنیم.
  • دور باسن: برای اندازه گیری دور باسن، متر را روی برجسته ترین جای باسن قرار می دهیم و دور باسن را با فاصله دو انگشت اندازه می زنیم.
  • دور زانو: برای اندازه گیری دور زانو ابتدا زانو را کمی خم می کنیم و سپس متر را دور زانو گرفته و گشادی مورد نظر خود را اندازه می زنیم.
  • دور دمپا: برای اندازه گیری دور دمپا، متر را دور مچ پا می گیریم و گشادی دلخواه خود را اندازه می زنیم.
  • قد زانو: برای اندازه گیری قد زانو، متر را روی گودی کمر قرار می دهیم و تا برجستگی زانو اندازه می زنیم.
  • قد شلوار: برای اندازه گیری قد شلوار، متر را از کمر تا قد مورد نظر پایین می آوریم و اندازه می زنیم.
  • بلندی فاق: برای اندازه گیری بلندی فاق، ابتدا فرد مورد نظر روی یک صندلی می نشیند و متر را از گودی کمر تا نشیمنگاه می گذاریم و اندازه می زنیم.
  • ‌دوخط عمود برهم رسم کنید و محل برخورد این دوخط را نقطه ۱بنامید

روش رسم الگوی شلوار زنانه

از نقطه ۱به اندازه بلندی فاق به پایین علامت بزنید نقطه میشود.۲از نقطه ی ۱به اندازه قدشلوار پایین آمده میشود نقطه ۳ومجددا از نقطه ۱به اندازه ی ارتفاع زانو پایین آمده میشود نقطه ۴

از نقطه۲ (خط فاق )به اندازه یک بیستم دور باسن بعلاوه ۳سانتیمتر بطرف بالا رفته نقطه ۵بدست می آید((خط۱خط کمرمیباشد.خط۲ خط فاق.خط ۳خط دمپا.خط ۴خط زانو.خط ۵خط باسن میباشد))

از نقطه ۵باندازه ی یک چهارم باسن منحای صفر تا نیم در افراد لاغر منحای نیم. بطرف راست روی خط باسن علامت بزنید که نقطه ۶بدست می آیداز نقطه ی ۶یک بیستم باسن بعلاوه ۱سانتیمتربطرف راست مشخص کنید میشود نقطه ۷،نقطه ۸بین نقطه ی (۷و۵)میباشد.

نقطه ی ۸را به کمرشلوار و دمپای شلوار رسم کنید که درقسمت کمر نقطه ۹و درقسمت زانو نقطه ۱۱ودرقسمت دمپای شلوار نقطه ۱۲مشخص میشود.(این سه نقطه را بهمدیگر وصل کنید که خط اتو و خط راستای شلوار میباد)

نقطه ۶را به خط کمروبه خط فاق عمود کنید محل برخورد خط فاق به خط کمررانقطه۱۳ومحل برخورد خط فاق به خط ۲رانقطه ۱۴بنامید روی خط زانو پانزده و خط دمپا شانزده.

روی خط ۴درخط زانو از نقطه ۱۱باندازه یک چهارم دورزانو منهای نیم الی ۱سانتیمتربطرف راست وچپ خط زانوعلامت بزنید که نقطه هفده و هجده بدست میآید .درپایین دمپااز نقطه ۱۲یک چهارم دمپا متهای نیم تا۱سانتیمتربطرف راست وچپ مشخص کنید که نقطه ۱۹و۲۰بدست می آید.

از نقطه ۱۳روی خط کمر۱سانتیمتربطرف پایین علامت بزنید و۱سانتیمتر بطرف چپ مشخص کنید که بترتیب نقطه ۲۱و ۲۲بدست می آید.

از نقطه ۲۲یک چهارم دور کمربعلاوه (۲تا۳)سانتیمتربطرف چپ طوری مشخص کنید که  از نقطه یک .یک سانتیمتر در پهلو بالا رفته  و یک خط افقی موازی با خط. کمر میکشیم به ان وصل میکنیم ۲ تا۳ پهنای ساسون پیش رامشخص میکند.

ومحل مشخص شده را نقطه ۲۳مینامیم .منحنی کمررا از نقطه ۲۳به نقطه ۹ونقطه ۹رابه نقطه ۲۲وصل کنید.برای طراحی ساسون روی نقطه ی ۹که خط راستا یا همان خط اتورا رسم نموده ایم ساسون راطراحی میکنیم(نصف پهنای ساسون از نقطه ۹بطرف چپ ونصف دیگربطرف راست علامت زده میشود)ارتفاع ساسون ۸الی ۱۰سانتیمترمیباشد.

برای وصل کردن نقطه مشخص شده را به اینصورت بهم دیگر وصل میکنیم

درقسمت فاق روی خط ۲یک دوم نقطه ۱۴به ۲۴ را از نقطه ۱۴بطرف بالامشخص کنید تا نقطه ۲۵ بدست بیاید ونقطه ۲۵رابه ۲۴وصل کنید ومنحنی فاق را جوررسم کنید که از این خط به پایینتر قرار نگیرد وسپس منحنی فاق را به نقطه ۲۲تمام کنید .

درقسمت خط پهلو از نقطه ۲۳به نقطه ۵از نقطه ۵به نقطه ۱۶واز نقطه ۱۶به نقطه ۱۹وصل میکنیم واز نقطه ۲۰به ۱۵و۱۵به ۲۴رسم میکنیم.

الگوی پشت شلوار

از نقطه 8 (2الی ۱/۵)سانتیمتر بطرف راست رفته نقطه ۲۶بدست می آید از نقطه ۲۶به اندازه یک شانزدهم دورباسن بعلاوه نیم سانتی متر بطرف راست علامت میزنید میشود نقطه ۲۷.

از روی خط ۲ونقطه ی ۲حدود(۳الی۳/۵)سانتیمتر بالارفته نقطه ۲۸رامشخص میکنیم از نقطه (۲۷به ۲۸)یک خط رسم میکنیم که این خط بصورت خط راهنما میباشد.

گونیا را روی خط راهنما قرار میدهیم بطوریکه صفرکونیا روی نقطه ۲۷قرار بگیرد ویک خطی درامتداد فاق جلوی شلوار بصورت زاویه ۹۰درجه بطرف کمر رسم میکنیم و آنرا تا خارج از الگو ادامه میدهیم.

محل برخورد این خط با خط کمرتا نقطه ۲۷را اندازه میگیریم و یک چهارم این خط را از نقطه ۲۷ بطرف بالا مشخص میکنیم که نقطه ۲۹ بدست می آید .از نقطه ۲۷روی خط ۵ که خط باسن محسوب میشود به اندازه ی یک چهارم دورباسن بعلاوه ۱سانتیمتر بطرف چپ علامت میزنیم که همیشه این فاصله به بیرون از الگوی جلو می افتد که آنرا نقطه ۳۰ نامگذاری میکنیم.

از نقطه ۳۰تا نقطه ۲۶را اندازه بگیرید و همین اندازه را از نقطه ۲۶روی خط ۵(خط باسن)بطرف راست مشخص کنید که نقطه ۳۱ بدست می آید.

دوخت الگوی شلوار به روش مولر

روی خط زانووخط دمپا از نقطه های( ۱۷و۱۸و۱۹.۲۰)۱ الی 2سانتیمتر بطرف بیرون علامت بزنید که بترتیب نقطه های (۳۲،۳۳،۳۴،۳۵)بدست می آید که نقطه ۳۴رابه۳2وبه نقطه ۳۰وصل میکنیم وآنرا تا بالاامتداد می دهیم که درخط کمر همدیگررا قط کنند که محل برخورد این دوخط را نقطه Aنامگذاری میکنیم و یک راهنما بصورت خط چین به نقطه ۱۱ وصل میکنیم واز نقطه ۱۱یک خط راهنما  به اندازه یازده تا A  روی خط گونیا شده 27  به خط کمر علامت میزنیم انتهای این خط را که محل برخورد خط کمر و خط فاق پشت میباشد را نقطه Bمینامیم  .

نقطه (۳۵،۳۳،۳۱)رابهم وصل میکنیم .از نقطه ۱۸تا ۲۴ را اندازه میگیریم و به همان مقدار از نقطه ۳۳در امتداد خط ۳۱ مشخص میکنیم که نقطه ۳۶بدست می آید .از نقطه ۲۴حداکثرنیم سانتیمتر پایین آمده و فاق پشت را از ۳۶به ۲۷رسم کنید.

درخط پهلو از ۱۷به۲۳را اندازه بگیرید وبهمان مقدار از ۳۲ به بالا علامت بزنید که نقطه ۳۸ بدست بیاید .از B در قسمت کمر(۱الی ۲/۵)سانتیمتر بطرف چپ علامت بزنیدمیشود ۳۷ وآنرا به ۲۷صفرکنید.

از ۳۷یک چهارم دورکمر بعلاوه (۲الی۳)سانتیمتر بطرف چپ علامت تا نقطه ۳۸ مشخص شود و۳۸رابه۳۰وصل کنید

ساسون کمر در یک دوم خط کمر به پهنای ۲الی۳ سانتیمتر وبطول ۱۳الی ۱۵ سانتیمتر رسم کنید

از قسمت کمر جلو پشت به اندازه 3 الی 4 سانتیمتر پایین می اییم مقدار کمر را از الگو کم میکنیم. برای الگوی جیب از زیر کمر در جلوی شلوار از پهلو 6 الی 7 سانتیمتر در پهلو 14الی 16 ساتایمتر پایین می اییم  دهانه جیب را رسم می کنیم از, دهانه جیب به اندازه چهار الی پنج سانت یا از روی خط اتو علامت زده به سمت پایین 20 الی 22 سانتیمتر علامت میزنیم به پهلو وصل میکنیم کیسه های جیب جداگانه کپی میشوند.

 

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس