۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی شلوار زنانه مرحله به مرحله + فیلم کامل آموزش

سلام، در خدمتتون هستیم با آموزش الگوی اساس شلوار با ما همراه باشید تا پایان این ویدئو.در خدمتتون هستیم با آموزش اندازه گیری اساس شلوار:

فیلم آموزش الگوی اساس شلوار

اول دور کمر رو اندازه می زنیم، متر رو دور کمر می گیریم با یک بند انگشت یا متر دور کمر یک مقدار آزادی داشته باشد و متر دور کمر بچرخه. دور باسن رو روی برجستگی باسن قرار میدیم و با یک بند انگشت آزادی داشته باشه اندازه میزنیم. برای اندازه گیری قد شلوار از قسمت پهلو متر رو میذاریم روی خط کمر، روی خط ناف یا اصطلاحا میگن 4 تا 5 سانتیمتر پایین تر از خط کمر میایم و اندازه می زنیم تا جایی که قد شلوار دلخواه است. برای اندازه گیری دور زانو متر رو روی قسمت زانو روی قسمت برجستگی پا متر رو میذاریم، اگر خیلی جذب بخواهیم کاملا متر رو به صورت کیپ میذاریم و اگر بخوایم یکم آزادی داشته باشه یه بند انگشت فاصله میدیم.

 دیگر آموزش ها در زمینه شلوار:

جیب شلوار کلاسیک و آموزش کامل الگو و دوخت آن

 آموزش الگو و دوخت دمپای شلوار پاکتی

آموزش الگو و دوخت کمرکشی شلوار 

 آموزش رایگان الگو و دوخت زیپ شلوار

آموزش الگو اساس

دمپای شلوار رو هم حتما به اندازه دو تا بند انگشت از مچ پا فاصله داشته باشد. قد شلوار تا زانو هم از 4 تا 5 سانتیمتر پایین تر خط کمر علامت می زنیم تا کشکک زانو که میشه قد شلوار تا زانو. بعد از اندازه گیری شلوار شروع می کنیم اساس الگو رو می کشیم. ابتدا یک خط صاف عمود به سمت پایین میکشیم، از نقطه صفر شروع می کنیم به اندازه یک چهارم دور باسنمنهای 1 سانتیمتر به سمت پایین الگو میایم که میشه نقطه 1، از نقطه صفر دوباره به اندازه یک چهارم دور باسن به سمت راست میریم، از نقطه صفر قد شلوار رو اندازه می زنیم به سمت پایین که میشه نقطه 3، از نقطه صفر قد زانو رو علامت می زنیم میشه نقطه 4، این اعددی که بدست آوردیم به سمت راست گونیا می کنیم و نقطه های 5، 6 و 7 بدست میاد روی خطی که گونیا کردیم.

الگوی شلوار

از نقطه صفر به اندازه یک چهارم خط نقطه صفر تا 1 رو بدست میاریم و این اندازه رو از نقطه 1 میریم به سمت بالا که این نقطه میشه خط فاق و نقطه 8، نقطه 8 رو گونیا می کنیم به سمت راستکه نقطه 9 بدست میاد، از نقطه 9 به اندازه یک بیستم دور باسن به سمت راست میریم، فقط اگر پارچه کشی باشد این عدد را منهای 1 سانتیمتر می کنیم و اگر پارچه کش نباشد به اضافه 1 سانتیمتر می کنیم هر عددی بدست اومد میشه نقطه 10. از نقطه 8 تا 10 رو اندازه می زنیم یک دوم رو بدست میاریم علامت می زنیم میشه نقطه 11 و این نقطه رو گونیا می کنیم تا پایین که این خطی که بدست اومده در اصل خط اتو یا خط راستای شلوار است، از قسمت بالا نقطه 12 بدست میاد، از تقاطع این خط با خط زانو نقطه 13 و از تقاطع این خط با خط دمپا نقطه 14 بدست میاد.

 

الگوی اساس شلوار

اساس شلوار

از نقطه 2، 1 سانتیمتر داخل میشیم و 1 سانتیمتر میایم پایین که میشه نقطه 15، از نقطه 15 به اندازه یک چهارم دور کمر به سمت چپ برمیگردیم، فقط تگر می خوایم جلو رو ساسون بدیم یک چهارم دور کمر رو از نقطه 16، 1 سانتیمتر میریم به سمت بالا که میشه نقطه 17، این نقطه رو به صورت منحنی به خط 15 وصل می کنیم و نقطه 17 رو با خط کش به نقطه 8 وصل می کنیم. در قسمت خط روی زانو از خط زانو نقطه 13 که خط وسط کار است یک چهارم دور زانو منهای 1 سانتیمتر به سمت چپ و راست علامت می زنیم، نقاط 18 و 19 بدست میاد، روی خط دمپا نقطه 14 که قسمت قد شلوار یا دمپای ماست، یک چهارم دور دمپا منهای 1 سانتیمتر رو هم به سمت چپ و راست علامت می زنیم و نقاط 20 و 21 بدست میاد و نقاط 19 به 20 و نقاط 21 به 18 رو به هم دیگه وصل می کنیم و نقطه 19 رو به نقطه 1 وصل می کنیم، نقطه 10 رو روی خط 5 گونیا می کنیم و نقطه 22 بدست میاد، نقطه 22 رو به 18 وصل می کنیم، نقطه 22 رو به نقطه 9 وصل می کنیم و این خط رو به 3 قسمت تقسیم می کنیم و از نقطه اول که به سمت نقطه 22 هست 1 سانتیمتر داخل میشیم و این نقاط رو به صورت منحنی به هم وصل می کنیم و نقطه 9 رو به نقطه 15 وصل می کنیم.

الگوی اساس شلوار

نحوه کشیدن الگوی شلوار

فقط اگر بخواهیم می تونیم قسمت داخل پا یک دوم رو بدست بیاریم، 5/0 سانتیمتر داخل میشیم و این قسمت رو یکم گودش می کنیم. این قسمت جلوی الگوی شلوار میشه. حالا قسمت پشت شلوار رو شروع می کنیم به کشیدن. از نقطه 11، 2 سانتیمتر به سمت راست داخل میشیم که میشه نقطه 23، یک شانزدهم دور باسن به اضافه 2 سانتیمتر یا می تونیم یک بیستم دور باسن به اضافه 2 سانتیمتر رو علامت میزنیم که میشه نقطه 24. از نقطه 24، به اندازه یک چهارم دور باسن به اضافه 1 سانتیمتر برمیگردیم به سمت چپ که میشه نقطه 25، از نقطه 23 تا 25 رو اندازه می زنیم هر مقداری بود از نقطه 23 به سمت راست برمیگردیم که میشه نقطه 26، از نقطه 8 تا 1 رو یک دوم آن را بدست میاریم علامت میزنیم میشه نقطه 27، فقط کسانی که گودی کمر زیادی دارند مقدار نقطه 8 تا 1 رو به 3 قسمت تقسیم می کنیم، نقطه 27 رو به نقطه 24 وصل می کنیم و خط کش رو روی این خط میذاریم و از نقطه 24 به سمت بالا گونیا می کنیم.

الگوی اساس شلوار 0 تا 100

از ادامه خط باسن یه خط صاف می کشیم به سمت بالا، خط کش رو از نقطه 13 تا خط باسن رو اندازه می گیریم و همان اندازه را برمی گردانیم روی خط جلو مشخص می کنیم که میشه نقطه 28، یا می تونیم این نقطه رو از خط کمر بین 3 تا 5 سانتیمتر بالا بریم، نقطه 28 رو طوری عمود می کنیم به سمت چپ که از نقطه 17 رد بشه.از نقطه 28 به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه 3 سانتیمتر (مقدار پنسی است که حتما در قسمت پشت دوخته میشه) علامت می زنیم که میشه نقطه 29، یک دوم نقطه 29 تا 28 رو بدست میاریم، جایگاه پنس رو مشخص می کنیم که میشه نقطه 30، از نقطه 30، 5/1 سانتیمتر به سمت چپ و راست از هر طرف علامت می زنیم. خط کش رو به صورت گونیا روی خط کمر از نقطه 30 علامت می زنیم و 12 سانتیمتر میایم پایین که این خط، خط پنس پشت شلوار و هر کدام از 5/1 سانتیمتر که مشخص کردیم به انتهای این خط وصل می کنیم.

الگوی اساس شلوار

نقطه 29 رو به نقطه 25 به صورت منحنی وصل می کنیم، روی قسمت خط زانو از نقطه 19 به مقدار 5/1 تا 2 سانتیمتر بیرون میریم و از نقطه 18 هم 5/1 تا 2 سانتیمتر بیرون میریم از نقطه 20 هم 5/1 تا 2 سانتیمتر بیرون میریم و از نقطه 21 هم 5/1 تا 2 سانتیمتر بیرون میریم، این نقاط رو هم می تونید عددگزاری کنید، نقاط 31، 32، 33 و 34، این نقاط رو به همدیگه وصل می کنیم و همینطور نقطه 31 رو به نقطه 25 وصل می کنیم و نقطه 32 رو به نقطه 26 وصل می کنیم.

حالا مقدار خط 18 تا 22 رو اندازه می زنیم هر چقدر بود از نقطه 32 همین مقدار رو بالا میریم و علامت می زنیم که نقطه 36 بدست میاد و فاق پشت شلوار رو طراحی می کنیم به این صورت که از نقطه 36 به نقطه 22 وصل می کنیم و از نقطه 22 طوری طراحی می کنیم که به نقطه 24 به صورت هلال وصل بشه. از نقطه 36 تا 32 رو یک دوم رو بدست میاریم و 5/0 سانتیمتر داخل میشیم و به صورت منحنی با خط کش به هم دیگه وصل می کنیم، الگوی پشت شلوار آماده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس