۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگوی کت مجلسی زنانه

آموزش رسم الگو کت زنانه مجلسی

   با آموزش رسم الگو کت زنانه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.این آموزش توسط سرکار خانم نیلوفر انجم روز تهیه و تدوین گردیده است.برای رسم کت مجلسی زنانه به بالا تنه مولر نیاز داریم.

آموزش الگوی کت مجلسی زنانه

اساس الگو بالا تنه :

رسم الگو کت زنانه: ابتدا دو خط عمود بر هم رسم کرده ابتدای آن را نقطه 1 می نامیم. از نقطه 1 تا 2 به اندازه بلندی حلقه آستین، از نقطه 1 تا 3 به اندازه قد بالا تنه پشت، از نقطه 3 تا 4 به اندازه بلندی باسن و از نقطه 1 تا 5 به اندازه قد لباس علامت می زنیم.

   از نقطه 4،3و5 هر کدام 2 سانتی متر به داخل الگو علامت زده نقاط 8،7،6 و 9 به دست می آید. هرکدام را به نقطه 1 وصل می کنیم. از نقطه 9 تا 10 به اندازه تیره پشت، از 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت زده اکنون از نقطه 11 تا a11به اندازه 10 سانتی متر، از نقطه 12 تا a11 به اندازه 3/1 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 12 تا 13 به اندازه تیره پیش به طرف چپ آمده و این علامت را به بالا و پایین گونیا می کنیم. از نقطه 13 تا 14 به اندازه 2/1 فاصیه سینه به طرف راست علامت می زنیم.

آموزش الگوی کت مجلسی زنانه

   به الگوی پشت بر می گردیم، از نقطه 1 تا 15 به اندازه پشت یقه علامت می زنیم.از نقطه 15 به اندازه 2 سانتی متر به طرف بالا علامت زده و نقطه 16 به دست می آید. از نقطه 17، 1.5 سانتی متر بیرون علامت زده و نقطه 18 به دست می آید و 1.5سانتی متر بیرون رفته و نقطه 19 به دست می آید. از نقطه 10 تا 20 به اندازه 4/1 خط 10 تا 18 علامت می زنیم  و از همین نقطه 1.3 میلی متر بیرون رفته و به 11 به صورت هلال رسم می کنیم. 2/1 فاصله خط 10 تا 18 را علامت زده نقطه  به دست می آید.

اموزش دوخت کت مجلسی زنانه بدون الگو

رسم الگو کت زنانه: نقطه a  را 1 سانتی متر به سمت بیرون می بریم و به خط مرکزی پشت گونیا می کنیم و نقاط 11 و a11 را به سمت پایین گونیا می کنیم. از نقطه 12 تا 22 به اندازه فاصله 10 تا 20 ، از نقطه 12 تا 23 به اندازه خط 10 تا 18 منهای 1 سانتی متر علامت زده و روی نقطه 23 هلالی رسم می کنیم.تقاطع خط 14 با خط کمر نقطه 24 به دست می آید از نقطه 24 تا 25 به اندازه قد بالا تنه جلو روی نقطه 25 هلالی رسم می کنیم. از نقطه 26 تا 25 به اندازه بلندی سینه، از نقطه 23 تا 27 به اندازه 2/1 دور سینه روی هلالی و از نقطه 27 تا 28 به اندازه فاصله 16 تا 19 منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم نقطه 25 را به سمت چپ گونیا کرده و تقاطع آن را با خط 13 نقطه 29 می نامیم.

آموزش الگوی کت مجلسی زنانه

   اکنون از نقطه 29 تا 30 به اندازه پشت یقه + 5/0 و از 29 تا 31 به اندازه پشت یقه + 1 سانتی متر، از نقطه 28 تا 32 اندازه خط 25 تا 30و از نقطه 33 تا 26 به اندازه خط 26 تا 32 علامت زده و از نقطه 33 به نقطه 30 وصل می کنیم.

   تقاطع خط 12 با خط کمر نقطه 34 به دست می آید، از نقطه 34 تا 35 به اندازه 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم، فاصله 35 تا خط مرکزی جلو پهنای پنس کمر جلو می باشد. ارتفاع پنس ها 15 سانتی متر می باشد. از نقطه 35 تا 36 به اندازه 2/1 دور کمر + 2 الی 3 سانتی متر علامت زده و به فاصله نقطه 6 تا 36 را اندازه زده و پهنای پنس پهلوها و پنس کمر به دست می آید.

   مکان پنس پشت : فاصله نقطه 9 تا 10 را تقسیم بر 3 کرده + 2 می کنیم و از نقطه 6 داخل می رویم، ابتدای پنس کمر به دست می آید. پهنای پنس را رسم کرده و وسط آن به دست می آید و به بالا و پایین گونیا می کنیم و به اندازه 3 الی 5 سانتی متر از خط کف حلقه بالاتر علامت می زنیم. تقاطع خط 12 با خط باسن نقطه 37 به دست می آید. از نقطه 37 تا 38 به اندازه فاصله 34 تا 35 + 2 سانتی متر علامت زده سپس از نقطه 38 به اندازه 2/1 دور باسن + 3 سانتی متر نیز علامت می زنیم. فاصله 7 تا 39 را اندازه زده و 2/1 آن را به پهلو جلو و 2/1 دیگر را به پهلوی پشت می دهیم و در آخر 1 سانتی متر از سر شانه جلو کم کرده و 1 سانتی متر به سرشانه پشت اضافه می کنیم.

آموزش کت مجلسی

  رسم الگو کت زنانه: در قسمت جلوی کت یک برش عصایی از حلقه آستین به سر پنس سینه وصل کرده و پنس سینه را می بندیم. از سرشانه حلقه یقه را 2 سانتی متر آزاد و از خط C-F و حلقه گردن 8 سانتی متر پایین آمده و یقه را طراحی می کنیم. لقی یقه را می بندیم. برای این مدل کت دکمه خور اضافه نمی کنیم.در قسمت پشت پنس کوچک حلقه را بسته و از سر شانه رد می کنیم. یک برش عصایی به حلقه آستین و سر پنس کمر رسم کرده و برش می دهیم. 2 سانتی متر سرشانه پشت را علامت زده و حلقه گردن را دوباره طراحی می کنیم.

آموزش الگوی کت مجلسی زنانه

آستین : برای کت مجلسی زنانه از اساس آستین مولر در قد 60 سانتی متر استفاده می کنیم.

اساس آستین مولر

اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو کت زنانه :به قد آستین، دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 5/1 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم.ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است. خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم. اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم.

   نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.) از نقطه Ae  خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید.

آموزش یقه کت

   از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم. از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم. وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل می کنیم. از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم. در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11a صاف اندازه زده هر اندازه ای که بود از Ae  روی آن نیم سانت علامت می زنیم.

   حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه  h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

   در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae  و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″  می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae  تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae  تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می  زنیم.از نقطه تا نقطه 14 و تا 9″ را به سمت  راست کپی می کنیم.(الگوی ایتالیایی)

آموزش کت دامن مجلسی زنانه

   نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید.کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود.از خط کمر 6 سانتی متر پایین آمده و فقط در جیب را طراحی می کنیم.(مدل کت زنانه مجلسی)

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس