۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

در مقاله ی آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین همراه ما باشید .بسیاری معتقدند که متد گرلاوین متدی قدیمی (آموزش گام به گام خیاطی به روش گرلاوین) است اما با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت. در اینجا الگوی را با متد گرلاوین اصلاح شده را به شما آموزش می دهیم.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین
رسم الگو بالاتنه

مرحله اول الگوی بالاتنه

۱ـ از کنار س

 

مت راست در طول کاغذ به اندازه ی یک دوم باسن بزرگ بعلاوه ۱۰ سانت علامتگذاری می کنید( خط A-A’ ) .

۲ـ از نقطه ‘A به اندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید.

۳ ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ به اندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB

 

بدست می آید.

۴ ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و

 

C’).

۵ ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است.

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگو بالاتنه به روش گرلاوین

الگوی بالاتنه

۱ـ از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم .

۲ ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

۳ـ خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

الگوی بالاتنه پشت

۱ـ از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

۲ ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه ۱ سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

آموزش الگوی آستین به روش گرلاوین

۳ ـ از G’ باندازه ۲ سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (انواع ابزار خیاطی) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

۴ـ روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای ۲ سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

دور سینه + ۴ = ÷ ۴ = – ۲ = E’ J

۵ ـ از نقطه J باندازه ۲ سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

۶ ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( ۰/۵ ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

۷ـ از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه ۳ سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن بعلاوه ۱ سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد)

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

۸ ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه ۱ تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای(انواع آستین لباس) این عمل انجام نمی شود)

۹ـ نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

۱۰ ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره ۶ را علامت می گذاریم

۱۱ ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای ۲ سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

۱۲ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( تصویر شماره ۲ )
آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

ساسون های پشت لباس

۱ ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) ۲ سانت داخل می شویم (ساسون پشت لباس)نقطه شماره ۱ و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره ۲ الف )

۲ ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز ۲ سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره ۲ )

۳ـ فاصله بین نقاط ۱ و ۲ روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه ۳ را بدست می آوریم از این نقطه ۳ سانت به سمت نقطه ۱ رفته و نقطه ۴ را علامت می گذاریم ( ۳ تا ۴ = ۳ سانت ) نقطه وسط ۳ و ۴ نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه ۵)

۴ ـ از نقطه ۵ به نقاط ۳ و ۴ وصل می کنیم.

۵ ـ در سرشانه از h به نقطه ۳ خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه ۸ را علامت می کذاریم و از نقطه ۸ به نقاط ۳ و ۴ وصل می کنیم.

۶ ـ روی خط (۶-۸) هفت تا نه سانت از نقطه ۶ پایین آمده و نقطه ۷ را علامت گذاری می کنیم ( نقطه ۶ تا نقطه ۷ = ۷ تا ۹ سانت ) از نقطه ۷ به h و h’ وصل می کنیم .

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگوی اولیه بالاتنه به روش گرلاوین

رسم بالاتنه جلو

۱ ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( ۰/۵) داخل می شویم : نقطه Q

۲ ـ از نقطه Q عمودی رسم مس کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( ۱/۵) : نقطه M

۳ ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه ۲۵ سانت موازی خط گردن خطی می کشیم.

۴ ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی ۸۸ با شد : ( ۸۸+ ۴ = ۹۲ ÷۲ = ۴۶ ÷ ۱۰ = ۴/۶ ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه(انتقال پنس سرشانه) است .

۵ ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره ۴ بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

۶ ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم.

۷ ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند.

اموزش الگو بالا تنه به روش گرلاوین

۸ ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد.

۹ ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

۱۰ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه ۲ ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه ۴ شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر ۴ می شود ) : نقطه L (دور سینه + ۴ = ÷ ۴ = + ۲ سانت )

۱۱ ـ از نقطه L عمودی باندازه ۲ سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

۱۲ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

۱۳ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه ۲ ( نقطه K) اندازه می زنیم .

۱۴ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم.

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

متد گرلاوین

رسم پنس های بالاتنه جلو

۱ ـ از نقطه ۱۰ تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه ۲ سانت داخل می شویم : نقطه ۱۱ به نقاط L’ و K وصل می کنیم.

۲ ـ یک سوم خط ۱۱ ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم.

۳ ـ از نقطهT به اندازه ۳ سانتی متر به سمت چپ می رویم نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

۴ ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

۵ ـ فاصله نقطه ۱۱ تا V را نصف کرده ( نقطه ۱۲) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط ۱۳ و ۱۴)

۶ ـ از نقطه ۱۲ خطی عمود باندازه ۷ سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه ۱۵) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه ۱۶)

۷ ـ از نقاط ۱۵ و ۱۶ به نقاط ۱۳ و ۱۴ روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک ) ( تصویر شماره ۳ الف)

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس