امور مالی
آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

اندازه های لازم برای آموزش کشیدن الگو به روش گرلاوین


قد بالاتنه: متر را از گودی گردن گرفته تا بندی که دور کمر بسته شده از محل مرکز بدندور گردن: متر را دورتادور طوق گردن گرفته / دور سینه: مقدار از زیر بغل رد کرده کرده دورتادور سینه را اندازه می زنیم / دور کمر: متر را در گودترین قسمت بدن قرار داده دورتادور کمر را اندازه می گیریم / دور باسن: متر را روی برجسته ترین قسمت باسن قرار داده دور تادور باسن را اندازه می زنیم / کارور جلو: از گودی گردن حدود 5 سانتیمتر پایین آمده از حلقه آستین راستتا حلقه سمت چپ را اندازه می زنیم / کارور پشت: از مهره پشت گردن حدود 15 سانتیمتر پایین آمده از حلقه سمت راست تا حلقه سمت چپ را علامت می زنیم / بلندی سینه: متر را از گودی گردن تا بر روی برجستگی یکی از سینه ها به طور مورب / فاصله سینه: قد باسن

 

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱


رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین


ابتدا کادری برای رسم الگو کشیده به طول قد بالاتنه به اضافه قد باسن شماره 1 به 3 و 3 به 4 و عرض یک دوم دور باسن به اضافه 5 تا 10 سانتیمتر یعنی نقاط 1 به 2 بعد از مشخص کردن طول و عرض کادر برای رسم خط کارور، سینه، کمر و باسن شروع به تقسیم بندی خطوط عرض و طول کادر می کنیم به این صورت که خط 1 به 2 را خط گردن نام می گذاریم، سپس خط شماره 3 را خط کمر و یک دوم خط 1 به 3 را پیدا نموده نقطه الف خطی به موازات خط 1 به 2 کشیده خط سینه می نامیمو بعد یک دوم خط گردن تا سینه را پیدا کرده نقطه ب نامیده یا خط کارور و خطی به موازات خط سینه می کشیم و شماره 4 هم خط باسن خطی کشید به اندازه عرض کادر.

 


رسم الگوی بالاتنه گرلاوین


از شماره 1 روی خط گردن یک ششم دور گردن به اضافه 5/0 سانتیمتر به سمت چپ رفته شماره 5 می باشد سپس از این نقطه یک ششم دور گردن به اضافه 1 سانتیمتر بالا رفته شماره 6، سپس خط شماره 5 به 6 را به دو قسمت تقسیم کرده، نقطه د می باشد که از این نقطه خطی به موازات 1 به 2 یا همان خط گردن به سمت چپ رفته نقطه ذ می نامیم، این خط را خط فرضی سرشانه می گویند، از شماره 6 به اندازه سرشانه گرفته شده روی خط فرضی سرشانه به سمت چپ رفته شماره 7 می باشد سپس خط 6 به 7 را تقسیم کرده نقطه م می نامیم از نقطه ب یا خط کارور جلو به سمت چپ رفته علامت می زنیم شماره 8، سپس از نقطه الف یا خط سینه یک چهارم دور سینه به اضافه 2 تا 3 سانتیمتر به چپ رفته 9 می شود سپس نقاط 7 به 8 و 8 به 9 را با خطی به یکدیگر وصل می کنیم، برای کشیدن گودی حلقه آستین خط 8 به 9 را به دو قسمت تقسیم کرده از یک دوم آن 5/1 سانتیمتر داخل شده هلال می کنیم سپس از شماره 4 روی خط باسن به اندازه یک چارم دور باسن به اضافه 2 تا 3 سانتیمتر به چپ رفته شماره 10 می شود و نقاط 9 و 1 را به 10 با خطی به یکدیگر وصل می کنیم، نقطه برخورد این خط با خط کمر نقطه چ می شود، از این نقطه 2 سانتیمتر داخل شده نقطه ه می نامیم و از این نقطه ه خطی به شماره 9 و 10 کشیده می شود سپس برای کشیدن پنس زیر سینه از نقطه الف روی خط سینه یک دوم فاصله سینه به چپ رفته ج می نامیم، این اندازه را زوی خط کمر پ و خط باسن ت علامت می زنیم و با یک خط به یکدیگر وصل می کنیم، برای مشخص کردن مرکز سینه روی الگو از شماره 1 متر را به صورت مورب گذاشته تا به نقطه ج یا کمی بالاتر یا پایین تر از این نقطه بلندی سینه را مشخص می کنیم سپس از نقطه پ روی خط کمر 5/1 سانتیمتر به هر طرف رفته از بالا به ج و از پایین به نقطه ت وصل می شود، برای رسم پنس سرشانه قسمت جلوی کار از یک دوم خط سرشانه یا همان م یک بیستم دور سینه راروی خط سرشانه به سمت چپ می رویم نقطه ی می نامیم و به مرکز سینه یا همان نقطه ج وصل می شود بعد از رسم پنس سرشانه این پنس را بسته و برای ترمیم خط سرشانه خط کش را روی یک دوم قسمت اول سرشانه قرار می دهیم و در امتداد یک دوم اول خطی کشیده خط سرشانه را ویرایش می کنیم که نقطه 7a می شود و خط کارور جلو را به خاطر بسته شدن پنس ویرایش می کنیم و اندازه کارور جلو را از نقطه ب مجددا روی خط کارور کنترل کرده نقطه 8a می شود سپس نقاط 7a را به 8a وصل کرده و هلال حلقه مجددا مانند دفعه قبل که پنس سرشانه را که رسم نشده بود طراحی می کنیم، نقاط 1 را به 6 به صورت هلال به یکدیگر وصل می کنیم که طوق گردن جلو می باشد.


پشت بالاتنه گرلاوین


از شماره 2 روی خط گردن یک ششم دور گردن منهای 1 سانتیمتر بالارفته شماره 11 می شود و از این شماره یک ششم دور گردن به اضافه 1 سانتیمتر به سمت راست شماره 12 و از این نقطه 2 سانتیمتر بالارفته شماره 13 از این شماره به اندازه سرشانه به اضافه 1 سانتیمتر خطی کشیده که روی خط فرضی سرشانه وصل شود شماره 14 یک دوم خط 13 به 14 را پیدا کرده نقطه س می نامیم سپس روی خط کارور از نقطه ع یک دوم اندازه کارور پشت به سمت راست می رویم نقطه غ می باشد.


آموزش کشیدن الگو به روش گرلاوین


روی خط سینه از شماره 15 یک چهارم دور سینه به اضافه 0 تا 1 سانتیمتر به راست رفته نقطه ک می نامیم برای رسم حلقه آستین پشت بالاتنه نقاط 14 به نقطه غ و از نقطه غ به ک وصل می کنیم برای کشیدن هلال حلقه آستین خط وصل شده غ به ک را اندازه گرفته، یک دوم آن را پیدا کرده 1 سانتیمتر داخل می شویم و هلال می کنیم و بعد روی خط باسن از شماره 17 یک چهارم دور باسن به اضافه 0 تا 1 سانتیمتر به طرف راست رفته نقطه گ نام گذاشته سپس نقاط ک، گ را به یکدیگر با خطی وصل می کنیم، نقطه برخورد این خط با خط کمر را ر نام گذاشته و 2 سانتیمتر داخل شده به سمت چپ رفته ز می شود از این نقطه به بالا خط سینه و پایین خط باسن وصل می کنیم و از شماره 16، 2 سانتیمتر داخل شده نقطه ی می نامیم و نقطه ی را از بالا به شماره 2 وصل کرده و از پایین به شماره 17 وصل می شود، برای رسم پنس بالاتنه پشت از نقطه ی تا ز را اندازه گرفته و این اندازه را تقسیم بر 3 کرده و یک سوم آن را از نقطه ی روی خط کمر داخل شده نقطه ج می نامیم از این نقطه خطی به نقطه س یا همان یک دوم سرشانه کشیده سپس روی این خط 4 سانتیمتر از خط سینه پایین آمده و از نقطه ج 3 سانتیمتر به طرف راست رفته نقطه خ می شود و این نقطه را به 4 سانتیمتر که از خط سینه پایین آمده بودیم وصل می کنیم، یک دوم نقطه ج به خ را پیدا کرده خطی به اندازه 14 الی 16 سانتیمتر به پایین کشیده نقطه ش نامیده و نقاط ج و خ را به این نقطه صفر می کنیم، برای کشیدن پنس سرشانه بالاتنه پشت از نقطه س روی خط سرشانه 1 سانتیمتر روی خط سرشانه به چپ رفته و 9-7 سانتیمتر پایین آمده پنس را رسم می کنیم، برای کشیدن هلال پشت گردن از نقطه 11 به 13 را به صورت هلال وصل می کنیم.
 

نظر کاربران


نظری ثبت نشده است، شما اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.